Fokus på dagvatten

I november och december 2021 bjöd Mälaren – en sjö för miljoner in till två workshops med fokus på dagvatten.

Workshop 1 – Att ta fram en dagvattenplan/policy/strategi

Workshop 1, den 30 november 2021, tog avstamp i regeringens beslut om etappmål 1 – Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse som presenterades i början av 2021. Beslutet innebär att alla kommuner senast 2023 ska ha en integrerad hållbar dagvattenhantering vid planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. Under workshopen fick de medverkande kommunerna tips och råd i hur de kan arbeta med processen att ta fram dokument och vad som bör beaktas. Workshopen modererades av Daniel Stråe och Caroline Holm (WRS).

Workshop 2 – Hållbar dagvattenhantering i befintlig bebyggelse

Workshop 2, den 9 december 2021, tog avstamp i regeringens beslut om etappmål 2 – Dagvattenhantering i  befintlig bebyggelse. Syftet med workshopen var att ge exempel på hur man kan prioritera och göra åtgärder i det befintliga området. Under workshopen delade kommuner som har genomfört åtgärder med sig av sina erfarenheter. Workshopen modererades av Maja Granath och Daniel Stråe från WRS.