Klimatförändringens påverkan på vattenkvalitet

Världens vattenresurser har en nära relation med klimatet. Världshaven fyller en viktig funktion som koldioxidfälla men med ökade koncentrationer försuras havsmiljön och havets förmåga att lagra koldioxid försämras. Den globala uppvärmningen leder till havsnivåhöjning dels genom avsmältning av arktiska isar och glaciärer, dels genom att varmt vatten expanderar.

Förutom att avsmältningen påverkar havens utbredning så förändras även salthalten och därmed livsmiljön för alla vattenlevande organismer. Även i sötvatten löper vissa vattenlevande populationer risk att antingen behöva migrera, minska i antal eller i värsta fall försvinna helt på grund av förändrad livsmiljö. Andra arter kan däremot få förutsättningar som gör att de sprider sig till nya och större områden, vilket påverkar de arter som sedan tidigare har sin livsmiljö där. Förändringar i geografisk spridning, i arternas livscykel och i deras livsmiljöer får konsekvenser för hur arter interagerar med varandra, vilken tillgång till näring de får och hur utsatta de är för rovdjur och sjukdomar eller skadegörare.

De vädermässiga klimateffekter som följer på den globala uppvärmningen påverkar vattnets kvalitet och kan därigenom få allvarliga konsekvenser, liksom det kan leda till ökade kostnader för samhället. Det kan exempelvis handla om förändrade nederbördsmönster med såväl skyfall och översvämningar som torka som påverkar yt- och grundvattentillgångarna samt riskerar att sprida näringsämnen, föroreningar och vattenburna smittor. Ras och skred kan skada ekosystem och infrastruktur, vilket kan orsaka störningar i dricksvattenproduktionen.

Övergripande riskanalys för Mälaren

Utdrag ur Klimatanpassningsrådets rapport: Vatten – en gemensam resurs och en bred
samhällsfråga