Multifunktionalitet i vattenvårdsprojekt

Det finns ett starkt samband mellan klimat- och vattenfrågor. Den globala uppvärmningen tar sig uttryck i förändrade nederbörds- och flödesmönster och därmed föränderliga förutsättningar för förvaltning av våra vatten. Detta gäller även för Sverige.

Vad gäller klimatåtgärder så menar vi här huvudsakligen klimatanpassningsåtgärder, det vill säga åtgärder som syftar till att minska ekosystemens och samhällets sårbarheter inför ett förändrat klimat. Åtgärderna kan även ha en klimatpåverkan i form av energiomställning, minskade utsläpp eller förmåga att binda koldioxid.

Hitta multifunktionalitet och synergieffekter

Multifunktionalitet handlar om att en åtgärd fyller flera funktioner, t.ex. när anläggandet av blågrön infrastruktur i stadsmiljö inte bara fungerar temperaturreglerande utan även reglerar vattenflöden, skapar attraktiv rekreationsmiljö och ökar den biologiska mångfalden. Med synergieffekt menar man att summan av samverkan mellan två eller flera områden är större än de enskilda delarnas verkan. Översatt till det åtgärdsarbete som görs inom vattenvårds- och klimatområdet kan det handla om att en väl planerad och genomförd åtgärd får en positiv effekt inom mer än bara ett område. Multifunktionalitet och synergimöjligheter öppnar också upp för tillfällen att samverka mellan olika kompetensområden, även inom samma organisation, och därmed dela på resurser, ansvar och kostnader.

Ett konkret exempel på en multifunktionell åtgärd med synergieffekter är anläggandet av gröna tak, det vill säga växtlighet som takbeläggning. Gröna tak minskar trycket på dagvattensystemet, ger en naturlig rening av vatten och luft och ökar den biologiska mångfalden. Växtligheten bidrar till en estetisk miljö, minskar bullernivån och ger rekreationsmöjlighet i tätorter. Samtidigt ger de gröna taken en klimatanpassningseffekt genom att ha en avkylande effekt som skyddar mot sommarvärme och minskar energiförbrukningen.

Gröna tak skapar många synergieffekter.

Synergieffekter uppstår dock inte automatiskt, utan kräver att man med ett helhetsperspektiv undersöker möjliga målkonflikter och eventuell negativ påverkan på kringliggande områden, verksamheter eller system.

Kroka arm i åtgärdsarbetet

För planering av såväl vatten- som klimatåtgärder kan det vara värdefullt att stanna upp lite i faserna projektidé och koncept (se modell för projektutveckling på www.richwaters.se) för att identifiera fler system, verksamheter, funktioner och aktörer som berörs av åtgärden, och på vilket sätt de påverkas.

Genom att belysa en fråga ur olika perspektiv kan vi hitta bättre och mer långsiktigt hållbara lösningar och på så sätt undvika överraskningar som kommer av oidentifierade målkonflikter och systemöverskridande dynamik. Det ger även möjlighet att identifiera flera potentiella samverkanspartners. På så sätt kan fler finansieringsmöjligheter öppna sig. Det som först såg ut som en vattenfråga visade sig kanske ha betydelse för kommunens klimatanpassning i stadsmiljö, för krisberedskapen, folkhälsan eller för utvecklingen av näringslivet. Ett helhetsperspektiv främjar samverkan och långsiktig hållbarhet.

Beskriv klimateffekterna

För mesta möjliga draghjälp från närliggande områden är det bra att börja med att beskriva hur det tänkta projektet eller åtgärden hänger samman med andra aktörers verksamhet och vilken sorts påverkan det handlar om. Det är som sagt viktigt att fånga upp möjliga synergieffekter men även att belysa eventuella problem och målkonflikter.

Passa även på att beskriva hur problem och lösningar länkar till olika nationella och internationella mål – till exempel inom EU:s vattendirektiv, miljökvalitetsmålen, Parisavtalet och Agenda 2030. Då blir det lättare att identifiera potentiella samverkanspartners och se de förväntade resultaten i ett större sammanhang. Att göra dessa målkopplingar kan dessutom underlätta det interna utvärd­erings- och rapporteringsarbetet.

SMHI:s film ”Anpassa för ett klimat i förändring – exempel från svenska kommuner” ger en tydlig och inspirerande introduktion till hur man kan anpassa samhället till ett klimat som förändras, och varför det är viktigt.

https://vimeo.com/402937218?embedded=true&source=video_title&owner=10742395

Inom RISE-projektet Klimatsäkrad stad har man tagit fram en film om multifunktionella urbana dagvattenanläggningar som kan fungera som en bra inspiration: