Lokala åtgärdsprogram i Strömmen och Lilla Värtan

Bakgrund

Strömmen och Lilla Värtan är två vattenförekomster som är starkt påverkade av mänsklig aktivitet. Varken Strömmen eller Lilla Värtan uppnår god vattenstatus (VISS, 2020). För att nå miljökvalitetsnormerna i dessa vatten behöver åtgärdsarbetet trappas upp, men för att kunna svara på vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva krävs en helhetssyn. För ta fram ett gemensamt underlag för Lokala åtgärdsprogram i Strömmen och Lilla Värtan, sökte Stockholms stad i samverkan med Nacka, Danderyd, Lidingö och Solna kommun, LOVA-medel. Ansökan inkom år 2020 och Länsstyrelsen i Stockholms län beviljade projektet medel med totalt 4,0 mkr.

Strömmen i centrala Stockholm

Syfte

Syftet med projektet är att ge kommunerna i avrinningsområdet ett gemensamt underlag avseende påverkan, åtgärdsbehov samt förslag på åtgärder som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. Projektet syftar även till att ta fram kommunöverskridande arbetssätt och samarbetsformer, där det kunskapsutbyte och den metodik som används ska kunna användas vid framtagandet av fördjupade lokala åtgärdsprogram i övriga kustvatten.

Djurgården med Lilla Värtan från Kaknästornet

Förslagna åtgärder

Projektet kommer att inventera och sammanställa befintliga data och information. Exempelvis kommer en genomgång av kommunernas miljöövervakningsdata samt kunskap om markanvändning, belastning och påverkan att göras. Materialet kommer sedan att analyseras och en detaljerad påverkansanalys kommer att tas fram. Påverkansanalysen kommer bland annat att innefatta belastningen av näringsämnen och miljögifter från avrinningsområdet, och analyserna ska omfatta såväl lokal påverkan från land som påverkan från omkringliggande vattenförekomster samt från utsjön. En sammanställning av viktiga ekologiska funktionella områden i de aktuella vattenförekomsterna kommer också att tas fram.

Med ett tydligt underlag, kommer projektet sedan ta fram förslag på lämpliga åtgärder med syfte att minska påverkanstrycket och förbättra vattenkvaliteten. Åtgärdsförslagen ska även innehålla en bedömning av dess genomförbarhet och dess kostnad. Resultaten sammanfattas slutligen i en rapport: ”Underlag för framtagande av lokala åtgärdsprogram i Strömmen och Lilla Värtan”.

Resultat

Det underlag som tas fram inom projektet förväntas skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling av kustområdet, och de åtgärder som tas fram kommer att bidra till att uppfylla miljökvalitetsnormerna i berörda vattenförekomster. Därigenom är projektet av stor betydelse för att kunna prioritera lämpliga åtgärder och nyttja samhällets finansiella resurser på bästa sätt.

Med stöd av de underlag som tas fram inom ramen för projektet kommer de berörda kommunerna antingen i samverkan eller var för sig att ta fram lokala åtgärdsprogram som berör de delar av kommunerna som påverkar de aktuella vattenförekomsterna. Detta arbete ligger utanför projektet och planeras att påbörjas under 2022 och avslutas 2023.

Projektet förväntas bidra till att uppnå miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning samt Ett rikt växt- och djurliv.

Organisation och finansiering

Projektet drivs av Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Deltar i projektet gör även Solna kommun, Nacka kommun, Danderyds kommun, Lidingö kommun samt Stockholms vatten och avfall AB. Projektet kommer även ha en referensgrupp bestående av myndigheter, forskare, Svealands kustvattenvårdsförbund, angränsande kommuner och relevanta organisationer.

Projektets totalkostnad bedöms uppgå till 5,5 mkr. Projektet delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholms län. Den totala kostnaden för projektet finansieras till 73% i LOVA-bidrag, motsvarande 4,0 mkr. Projektet medfinansieras dessutom med medel från Stockholms stad, Nacka kommun, Solna kommun, Danderyds kommun, Lidingö kommun samt Miljöanalysavdelningen hos Stockholms stad.

Styrkor

  • Flera aktörer
    • Projektet drivs av flera aktörer med tidigare erfarenhet av att ta fram underlag för åtgärdsförslag. De ingående kommunernas bidrag i projektet är dessutom tydligt specificerade.
  • Resultatet kommer att visa vägen för framtida projekt och de arbetssätt och samarbetsformer som tas fram kommer att kunna användas vid liknande projekt
  • Helhetssyn
  • Biologisk och samhällsekonomisk nytta

Kontakt

Katarina Forslöw, Stockholms stad

ÅtgärdstypBidragsperiodPlatsProjektägare
Utredande2021-2022Strömmen och Lilla VärtanStockholms stads miljöförvaltning

Vill du ta del av ansökningshandlingarna? Mejla då vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner: Linda Röjning.