Projektet Mälaren – en sjö för miljoner visar på vikten av att arbeta tillsammans för ett bättre vatten

År 2004 infördes vattendirektivet och kommunerna fick därmed ett utökat ansvar för vattnet. För att underlätta och stötta det komplexa arbetet med vattenfrågor initierade Mälarens vattenvårdsförbund projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER). Efter nio år av lyckat arbete med totalt 23 kommuner blev projektet vid årsskiftet 2021/2022 en integrerad del av vattenvårdsförbundet.

Ett av målen med Mälaren – en sjö för miljoner var att skapa ett kontaktnät för kommunerna och en plattform för arbetet med åtgärder i vatten runt Mälaren. I en enkät som skickades ut till alla medlemmar under hösten 2020 framkom att många upplever att projektet har lett till just en ökad samverkan och mer kontakter kommunerna emellan.

– Låter man människor med olika expertis och olika perspektiv träffas så kan man tillsammans skapa en god kunskapsbas för hållbara beslut – och det känns som att MER verkligen har skapat en sådan arena. En annan viktig slutsats från projektet är att kommuner har mycket att vinna på att arbeta samlat inom ett avrinningsområde, säger Elin Ångman som var projektledare under perioden 2018-2021.

Det är också flera i enkäten som ser positivt på att projektet har kunnat hjälpa till med omvärldsbevakning. Med många och regelbundna möten av olika slag har de medverkande kommunerna fått nya kontakter, kunskaper och en bättre översiktsbild över åtgärdsarbetet i Mälarens avrinningsområde.

Under 2014 initierade och medverkade Mälarens vattenvårdsförbund och MER i en ansökan av ett svenskt LIFE IP-projekt, med syfte att implementera åtgärdsprogrammet för vatten i Norra Östersjöns avrinningsområde. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen i Västmanlands län gick in som huvudsökande. I slutet av 2016 beviljade EU finansieringen och sedan 1 januari 2017 pågår LIFE IP Rich Waters.

Genom uppkomsten av LIFE IP Rich Waters har MER kunnat förse avrinningsområdet med stora pengar till vattenvårdande åtgärder.  De tio av MER:s medlemskommuner som deltar i LIFE IP Rich Waters har fått sammanlagt cirka 30 miljoner kronor i bidrag till åtgärder från EU och Havs- och vattenmyndigheten. Tack vare denna uppväxling av medel har betydande insatser för att nå en god vattenkvalitet i Mälaren kunna genomföras. LIFE IP Rich Waters ger en stor allmän nytta till regionens vattenarbete och våra medlemskommuner har kunnat dra nytta av de aktiviteter som projektet erbjuder, säger Elin Ångman.

Fokus på projektutveckling

Under de två sista åren låg ett stort fokus på att ge stöd kring projektutveckling, ett arbete som gjordes inom ramen för förbundets deltagande i just LIFE IP Rich Waters.

– Vi erbjöd totalt 17 kurser i projektutveckling. De lockade över 300 deltagare från 52 olika organisationer. MER har verkligen lyckats med att bidra till att resurser och externa medel har kunnat mobiliserats och att fler vattenvårdande åtgärdsprojekt har kunnat få finansiering, berättar Linda Röjning, som var vikarierande projektledare 2021-2022.

Spännande höst väntar

Det som framkommit från utvärderingen och de lärdomar som dragits från projektet tas nu med in i förbundets nya verksamhet.

– Att sprida resultatet från MER kommer framöver att vara en viktig del i vårt arbete. Nu ser vi fram emot hösten med flera spännande webbinarier, fältbesök och utbildningar, avslutar Elin Ångman.

Presentation av resultaten av MER – använd gärna i din kommun!

Här är en sammanfattning av resultaten av projektet Mälaren – en sjö för miljoner. Som medlem i MER får du gärna ladda ner denna om du vill använda hemma i din kommun för att visa på de resultat som uppnåtts tack vare er medverkan.