Fortsatt höga halter av miljögiftet TBT

Halterna av miljögifter i Mälarens bottnar har minskat. Men sjön är fortfarande långt från att nå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Det visar en stor undersökning som gjorts inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters, som koordineras av länsstyrelsen i Västmanland. Det är framför allt ett ämne som drar ner vattenkvaliteten, nämligen tributyltenn (TBT) – ett ämne som har hormonstörande egenskaper.

Prover på bottensediment har tagits upp från 42 platser, från väst till öst i hela Mälaren. Resultaten ska, tillsammans med andra undersökningar, användas för att bedöma Mälarens status. Målet är att god ekologisk och kemisk vattenstatus senast år 2027.

– Mälaren är ju dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor, så det är viktigt att veta vilka miljögifter som finns och hur stora halterna är, säger Håkan Johansson, miljöutredare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Av de ämnen som undersökts är det främst halterna av TBT som gör att Mälaren inte når god status.

– Det allvarliga är att TBT har hormonstörande egenskaper som påverkar fisk, musslor och andra djur som lever i vattnet. Det krävs mycket små mängder för att förorena ett vatten. Det räcker med att tio kilo TBT fördelas över Mälaren för att gränsvärdet ska överskridas i hela sjön, säger Håkan Johansson.

– Undersökningen bekräftar det vi misstänkt: att TBT fortfarande är ett problem trots att det har varit förbjudet under många år i Sverige. Det pågår ett arbete med att minska utsläppen från fritidsbåtar, men vi behöver titta närmare på problemet och andra eventuella utsläppskällor, säger Ingrid Hägermark, limnolog och sekreterare på Mälarens vattenvårdsförbund.

I övrigt visar undersökningen på att halterna av miljögifter i Mälaren generellt har minskat sedan motsvarande mätningar 2001. Ämnena flouranten, bly och kadmium ligger under gränsvärdena för god vattenstatus. Kopparhalterna verkar dock ha ökat vid några provplatser. Även ämnet antracen överskrider gränsvärdet vid flera provplatser.

Undersökningen har genomförts av Mälarens vattenvårdsförbund i samarbete med länsstyrelserna runt Mälaren (Stockholm, Uppsala, Västmanland och Södermanland) inom LIFE IP Rich Waters. Vissa platser, där undersökningar pågår eller nyligen har genomförts, har inte ingått. Det gäller till exempel hamnområden och urbana miljöer i Stockholm och Västeråsfjärden.

Rapporten med bilagor kan laddas ner här: Metaller och organiska föroreningar i sediment från Mälaren

För mer information, kontakta:
Ingrid Hägermark, sekreterare/limnolog, Mälarens vattenvårdsförbund
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se, 010-224 93 72

Håkan Johansson, miljöutredare, Länsstyrelsen i Stockholms län
hakan.a.johansson@lansstyrelsen.se, 010-223 13 91