Rapport sedimentprovtagning miljögifter Mälaren 2017 med bilagor

Rapport sedimentprovtagning miljögifter Mälaren 2017 med bilagor

Metaller och organiska föroreningar i sediment från Mälaren. WSP 2018-11-30.
Resultatredovisning från sedimentundersökning som gjordes i Mälaren med avseende på miljögifter av Mälarens vattenvårdsförbund i samarbete med länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län.
Sedimentprover togs på 42 platser över hela Mälaren. Resultaten visar på att halterna av miljögifter generellt har minskat i Mälarens ytsediment, med vissa undantag. När det gäller TBT är det fortfarande alltför höga halter på nästan alla provplatser i Mälaren.