Författararkiv: Susanna Hansen

Rykande färsk rapport om trender i Norrströms vatten 1965-2012

Länsstyrelsen i Stockholms län har sammanställt fakta om vattenkvaliteten i Norrström, där mätningar har pågått i nationell regi sedan 1965. Halterna av näringsämnet fosfor har minskat med 75 procent sedan slutet av 1960-talet. Den stora minskningen skedde under 1960–1970-talen i samband med förbättrad avloppsrening. Halterna har dock fortsatt minska även under 1980- och 1990-talen. Totalhalterna…

Läs mer

Seminarium om VA-planering 19 november

Program för seminariedagen 19 november finns här: Inbjudan och program 19 november 2013. Den här gången arrangerades seminariet i samarbete med VAS-rådet, KSL och VA-planeringsguiden. Det var den sista av fem seminariedagar som genomförts under 2013 (läs mer om seminarieserien och hitta dokumentationen här). Dagen innehöll exempel på hur kommunerna arbetar med VA- och vattenplaner,…

Läs mer

Seminarieserie 2013

Under 2013 genomförde Mälarens vattenvårdsförbund en seminarieserie vid fem tillfällen riktad till kommuner och andra aktörer i Mälarens närhet. Genomförandet skedde med stöd av Vattenmyndigheten och Mälardalsrådet. Vid seminarietillfällena har olika medarrangörer engagerats. Seminarierna fokuserade på fyra prioriterade områden. Inbjudan, program och dokumentation samlas på den här sidan.

Läs mer

Sjögull i Mälaren

Sjögull (Nymphoides peltata) säljs som en vacker prydnadsväxt för dammar. Den har sitt naturliga ursprung i Västsibirien. Ibland har den satts ut i sjöar eller åar för att man vill försköna vid exempelvis en brygga.

Sjögull har spridit sig till Mälaren via Arbogaån, där arten sattes ut i sjön Väringen på 1930-talet. I Mälaren finns arten därför framför allt vid Arbogaåns mynning i Mälaren, men utbredningsområdet växer varje år. Mindre kolonier har också dykt upp längre österut så långt bort som i Kvicksund.

Mälarens vattenvårdsförbund vill hålla koll på utbredningen och tar emot rapporter om nya förekomster.

Läs mer

Gemensam studieresa med Vänerns, Vätterns och Mälarens vattenvårdsförbund

18-19 september 2013 ägde ett unikt möte rum i Västerås. Då träffades för första gången styrelserna i de tre vattenvårdsförbunden för Sveriges största sjöar Vänern, Vättern och Mälaren. Vid besöket diskuterades dricksvattenförsörjning, översvämningar, främmande arter och mycket mer. Tanken var att genom utbyte av erfarenheter förbättra och styrka arbetet i respektive förbund. Läs kort dokumentation…

Läs mer

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner är nu igång!

Projektet Mälaren en sjö för miljoner är nu igång och David Liderfelt som är projektledare finns på plats fr o m 1 oktober. Ett möte med tjänstemän från de ingående kommmunerna genomfördes 24 september. Ytterligare ett möte med politiker genomfördes 25 oktober och en politisk referensgrupp för projektet har bildats. Nu kommer projektplanen att uppdateras…

Läs mer