Rykande färsk rapport om trender i Norrströms vatten 1965-2012

Länsstyrelsen i Stockholms län har sammanställt fakta om vattenkvaliteten i Norrström, där mätningar har pågått i nationell regi sedan 1965. Halterna av näringsämnet fosfor har minskat med 75 procent sedan slutet av 1960-talet. Den stora minskningen skedde under 1960–1970-talen i samband med förbättrad avloppsrening. Halterna har dock fortsatt minska även under 1980- och 1990-talen. Totalhalterna av organiskt kol har ökat stadigt sedan 1996. Halterna av tungmetallerna kadmium, zink, nickel och krom har minskat sedan 1996. Läs mer här.