Gemensam studieresa med Vänerns, Vätterns och Mälarens vattenvårdsförbund

18-19 september 2013 ägde ett unikt möte rum i Västerås. Då träffades för första gången styrelserna i de tre vattenvårdsförbunden för Sveriges största sjöar Vänern, Vättern och Mälaren. Vid besöket diskuterades dricksvattenförsörjning, översvämningar, främmande arter och mycket mer. Tanken var att genom utbyte av erfarenheter förbättra och styrka arbetet i respektive förbund. Läs kort dokumentation från mötet här.
båttur_tomas_pratar