Kategoriarkiv: Projekt

Projektbank över åtgärder mot näringsläckage och vandringshinder för fisk

Nu har arbetet med att sätta samman en vattenprojektbank påbörjats! Banken kommer att vara en sammanställning av åtgärdsprojekt som inte genomförts men som riktar sig mot att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. Den kommer att vara tillgänglig för samtliga kommuner som är med och finansierar Mälaren – en sjö för miljoner. Det sammanställda materialet är tänkt…

Läs mer

Vad är projektet Mälaren – en sjö för miljoner

Nu finns en uppdaterad projektbeskrivning: Projektbeskrivning Mälaren – en sjö för miljoner 20140305

Mälaren – en sjö för miljoner (MER) syftar till att öka åtgärdstakten för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten och säkra vattenresurserna i Mälaren med dess tillrinningsområden. MER finansieras dels av kommunerna med en krona per invånare och år, och dels av Mälarens vattenvårdsförbund.

Läs mer

Fisk i Mälaren

Under 2014 tas en populärvetenskaplig rapport om fisk och fiske i Mälaren fram av SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet. Rapporten ska vara klar i oktober och syftet är att ge ett helhetsperspektiv på fisk i Mälaren. Rapporten ska vara lättillgänglig och intressant för många ohc de undersöknignar som görs av fisk ska lyftas fram.

Läs mer

Sammanställning av miljögiftsundersökningar i Mälaren

Vilka miljögiftsstudier har egentligen gjorts i Mälaren och vilka ämnen har undersökts? Det är frågan som projektet ”Sammanställning av miljögiftsstudier i Mälaren” ska besvara. Syftet är att få en uppdaterad sammanställning av vilka studier som finns gjorda i Mälaren och vilka ämnen som undersökts under den senaste tioårsperioden.

Läs mer

Seminarieserie 2014

grupparbete
Under 2013 genomförde Mälarens vattenvårdsförbund en lyckad seminarieserie riktad till kommunerna runt Mälaren (läs mer).

Som en fördjupning och breddning av denna insats kommer förbundet att anordna seminarier även under 2014, framför allt inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner (MER).

Läs mer

Seminarieserie 2013

Under 2013 genomförde Mälarens vattenvårdsförbund en seminarieserie vid fem tillfällen riktad till kommuner och andra aktörer i Mälarens närhet. Genomförandet skedde med stöd av Vattenmyndigheten och Mälardalsrådet. Vid seminarietillfällena har olika medarrangörer engagerats. Seminarierna fokuserade på fyra prioriterade områden. Inbjudan, program och dokumentation samlas på den här sidan.

Läs mer

Sjögull i Mälaren

Sjögull (Nymphoides peltata) säljs som en vacker prydnadsväxt för dammar. Den har sitt naturliga ursprung i Västsibirien. Ibland har den satts ut i sjöar eller åar för att man vill försköna vid exempelvis en brygga.

Sjögull har spridit sig till Mälaren via Arbogaån, där arten sattes ut i sjön Väringen på 1930-talet. I Mälaren finns arten därför framför allt vid Arbogaåns mynning i Mälaren, men utbredningsområdet växer varje år. Mindre kolonier har också dykt upp längre österut så långt bort som i Kvicksund.

Mälarens vattenvårdsförbund vill hålla koll på utbredningen och tar emot rapporter om nya förekomster.

Läs mer