Kategoriarkiv: Projekt

Inventering visar: liten minskning av sjögull i västra Mälaren

Nu är inventeringen av den invasiva arten sjögull i västra delen av Mälaren klar. I jämförelse med 2019 har utbredningen minskat med drygt 2 000 m2, vilket är en minskning på omkring två procent. Minskningen kan bero på en naturlig variation i tillväxt och utbredning för arten, men en viktig faktor till minskningen är också…

Läs mer

Riskanalys av Mälaren som dricksvattentäkt och ekosystem pågår

Mälaren är en fantastisk vattentäkt för miljoner personer från Västerås i västra Mälaren till Stockholm i Östra Mälaren. Bara i Stockholms län är det över 2 miljoner personer som får sitt vatten från dricksvattenverk som tar sitt råvatten från Mälaren enligt den regionala vattenförsörjningsplanen 2018 (Länsstyrelsen i Stockholms län). Enligt med RUFS, Regional utvecklingsplan för…

Läs mer

Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav. Satsningen är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Den är en del…

Läs mer

Inspirationsdag om vattenåtgärder i lantbruket 13 oktober 2015 på Jällagymnasiet utanför Uppsala

13 Oktober 2015 genomförde förbundet tillsammans med LRF, Uppsala kommun och SLU en inspirationsdag om kommunernas medverkan i åtgärdsarbetet för att minska växtnäringsläckage från lantbruket. Nedan finns dokumentationen från dagen. Såhär såg programmet ut: Inbjudan + program lantbrukssem uppd 8 okt Utvärdering och en sammanställning av projektidèer som bollades fram under lunchen finns här: 151013…

Läs mer

Projektbank över åtgärder mot näringsläckage och vandringshinder för fisk

Nu har arbetet med att sätta samman en vattenprojektbank påbörjats! Banken kommer att vara en sammanställning av åtgärdsprojekt som inte genomförts men som riktar sig mot att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. Den kommer att vara tillgänglig för samtliga kommuner som är med och finansierar Mälaren – en sjö för miljoner. Det sammanställda materialet är tänkt…

Läs mer

Vad är projektet Mälaren – en sjö för miljoner

Nu finns en uppdaterad projektbeskrivning: Projektbeskrivning Mälaren – en sjö för miljoner 20140305

Mälaren – en sjö för miljoner (MER) syftar till att öka åtgärdstakten för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten och säkra vattenresurserna i Mälaren med dess tillrinningsområden. MER finansieras dels av kommunerna med en krona per invånare och år, och dels av Mälarens vattenvårdsförbund.

Läs mer

Fisk i Mälaren

Under 2014 tas en populärvetenskaplig rapport om fisk och fiske i Mälaren fram av SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet. Rapporten ska vara klar i oktober och syftet är att ge ett helhetsperspektiv på fisk i Mälaren. Rapporten ska vara lättillgänglig och intressant för många ohc de undersöknignar som görs av fisk ska lyftas fram.

Läs mer

Sammanställning av miljögiftsundersökningar i Mälaren

Vilka miljögiftsstudier har egentligen gjorts i Mälaren och vilka ämnen har undersökts? Det är frågan som projektet ”Sammanställning av miljögiftsstudier i Mälaren” ska besvara. Syftet är att få en uppdaterad sammanställning av vilka studier som finns gjorda i Mälaren och vilka ämnen som undersökts under den senaste tioårsperioden.

Läs mer

Seminarieserie 2014

grupparbete
Under 2013 genomförde Mälarens vattenvårdsförbund en lyckad seminarieserie riktad till kommunerna runt Mälaren (läs mer).

Som en fördjupning och breddning av denna insats kommer förbundet att anordna seminarier även under 2014, framför allt inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner (MER).

Läs mer

Seminarieserie 2013

Under 2013 genomförde Mälarens vattenvårdsförbund en seminarieserie vid fem tillfällen riktad till kommuner och andra aktörer i Mälarens närhet. Genomförandet skedde med stöd av Vattenmyndigheten och Mälardalsrådet. Vid seminarietillfällena har olika medarrangörer engagerats. Seminarierna fokuserade på fyra prioriterade områden. Inbjudan, program och dokumentation samlas på den här sidan.

Läs mer