Kategoriarkiv: Projekt

Informationsmöte om sjögull – bra kontaktyta för fortsatt samverkan

Den 14 april bjöd samarbetsprojektet mot sjögull in allmänheten till ett digitalt informationsmöte om sjögull. Mötet spelades in fram tills den avslutande frågestunden, så den delen av mötet är inte med i filmen. Mötet skapade en bra möjlighet till utbyte mellan de som jobbar med bekämpningen av sjögull och de som bor i områden där växten finns och som därmed…

Läs mer

Boende runt Mälaren bjuds in till informationsmöte om sjögull

Nu när våren är här börjar den invasiva främmande arten sjögull att växa till i Mälaren igen. Sjögull växer så tätt att den skuggar botten så pass mycket att den konkurrerar ut andra växter och djur som lever i vattnet. Växten är också ett hinder för båtliv, fiske och bad. Den 14 april klockan 18.00-20.00…

Läs mer

Inventering visar: liten minskning av sjögull i västra Mälaren

Nu är inventeringen av den invasiva arten sjögull i västra delen av Mälaren klar. I jämförelse med 2019 har utbredningen minskat med drygt 2 000 m2, vilket är en minskning på omkring två procent. Minskningen kan bero på en naturlig variation i tillväxt och utbredning för arten, men en viktig faktor till minskningen är också…

Läs mer

Riskanalys av Mälaren som dricksvattentäkt och ekosystem pågår

Mälaren är en fantastisk vattentäkt för miljoner personer från Västerås i västra Mälaren till Stockholm i Östra Mälaren. Bara i Stockholms län är det över 2 miljoner personer som får sitt vatten från dricksvattenverk som tar sitt råvatten från Mälaren enligt den regionala vattenförsörjningsplanen 2018 (Länsstyrelsen i Stockholms län). Enligt med RUFS, Regional utvecklingsplan för…

Läs mer

Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav. Satsningen är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Den är en del…

Läs mer

Inspirationsdag om vattenåtgärder i lantbruket 13 oktober 2015 på Jällagymnasiet utanför Uppsala

13 Oktober 2015 genomförde förbundet tillsammans med LRF, Uppsala kommun och SLU en inspirationsdag om kommunernas medverkan i åtgärdsarbetet för att minska växtnäringsläckage från lantbruket. Nedan finns dokumentationen från dagen. Såhär såg programmet ut: Inbjudan + program lantbrukssem uppd 8 okt Utvärdering och en sammanställning av projektidèer som bollades fram under lunchen finns här: 151013…

Läs mer

Projektbank över åtgärder mot näringsläckage och vandringshinder för fisk

Nu har arbetet med att sätta samman en vattenprojektbank påbörjats! Banken kommer att vara en sammanställning av åtgärdsprojekt som inte genomförts men som riktar sig mot att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. Den kommer att vara tillgänglig för samtliga kommuner som är med och finansierar Mälaren – en sjö för miljoner. Det sammanställda materialet är tänkt…

Läs mer

Vad är projektet Mälaren – en sjö för miljoner

Nu finns en uppdaterad projektbeskrivning: Projektbeskrivning Mälaren – en sjö för miljoner 20140305

Mälaren – en sjö för miljoner (MER) syftar till att öka åtgärdstakten för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten och säkra vattenresurserna i Mälaren med dess tillrinningsområden. MER finansieras dels av kommunerna med en krona per invånare och år, och dels av Mälarens vattenvårdsförbund.

Läs mer

Fisk i Mälaren

Under 2014 tas en populärvetenskaplig rapport om fisk och fiske i Mälaren fram av SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet. Rapporten ska vara klar i oktober och syftet är att ge ett helhetsperspektiv på fisk i Mälaren. Rapporten ska vara lättillgänglig och intressant för många ohc de undersöknignar som görs av fisk ska lyftas fram.

Läs mer

Sammanställning av miljögiftsundersökningar i Mälaren

Vilka miljögiftsstudier har egentligen gjorts i Mälaren och vilka ämnen har undersökts? Det är frågan som projektet ”Sammanställning av miljögiftsstudier i Mälaren” ska besvara. Syftet är att få en uppdaterad sammanställning av vilka studier som finns gjorda i Mälaren och vilka ämnen som undersökts under den senaste tioårsperioden.

Läs mer