Inventering visar: liten minskning av sjögull i västra Mälaren

Nu är inventeringen av den invasiva arten sjögull i västra delen av Mälaren klar. I jämförelse med 2019 har utbredningen minskat med drygt 2 000 m2, vilket är en minskning på omkring två procent. Minskningen kan bero på en naturlig variation i tillväxt och utbredning för arten, men en viktig faktor till minskningen är också det bekämpningsarbetet som pågår med att täcka över sjögullsbestånd med flytramar.

Läs rapporten Inventering och kartläggning av den främmande och invasiva arten sjögull (Nymphoides peltata) i västra Mälaren 2020

Sammanlagt identifierades sjögull på 18 platser och totalt påträffades 212 bestånd. Den sammanlagda arean med sjögull mättes till 9,40 hektar. Den största ytan av sjögull hittades i Kungsörs kommun följt av Eskilstuna, Västerås och Köpings kommun.

Inventeringen visar att inget sjögull växer på de platser där flytramar var placerade under 2019 och borttagna 2020. Det här visar att metoden med flytramar åtminstone begränsar spridningen vid stora områden där sjögull växer. Men vid mindre bestånd kan flytramarna utrota arten helt just på den platsen.

– Äntligen ser vi att bestånden av sjögull minskar i Mälaren, för första gången på länge. Det är verkligen glädjande och vi har också under året som gått fått igång ett mycket gott samarbete mellan alla berörda parter, säger Ingrid Hägermark, förbundschef för Mälarens vattenvårdsförbund

Vanligt vid småbåtshamnar

Under 2020 har dock flera nya etableringar av sjögull noterats. Flera av dessa är belägna i eller kring småbåtshamnar. Motorbåtar som kör igenom bestånd av sjögull gör så att växtdelar lossnar och sprider sig mycket snabbt. Växtdelarna kan också följa med båtarna till sina hemmahamnar och då böra växa där. Därför är en viktig del i bekämpningsarbetet att förhindra motorbåtar att köra igenom sjögull.

Flera nya bestånd av sjögull har påträffats vid småbåtshamnar.

Så gjordes inventeringen

Inventeringen av sjögull har genomförts med hjälp av drönare och bestånden har kunnat digitaliseras i GIS, ett datasystem som presenterar geografiska data. Alla bestånd av sjögull som noterades under inventeringen 2019 har besökts för att undersöka förekomst av arten. Dessutom tillkom nya bestånd i takt med att kommuninvånare och personal inom projektet för sjögullsbekämpningen noterat fler bestånd under sommaren 2020.

Området som ingått i inventeringen omfattar den västra delen av Mälaren och täcker in mälarstränder i Köping, Kungsör, Eskilstuna och Västerås kommuner.

På kartan syns det område som ingått i inventeringen av sjögull.

Om sjögullsprojektet

Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun, Köpings kommun och AMA i Eskilstuna driver ett gemensamt projekt för att bekämpa den kraftigt växande arten sjögull i Mälaren genom att använda flytramar som metod. Projektet koordineras av Mälarens Vattenvårdsförbund och medfinansieras av Havs och vattenmyndigheten genom anslag till åtgärder för havs och vattenmiljö.

Exakt hur arbetet med flytramar kommer att se ut den kommande säsongen är inte beslutat ännu.

– Det beror på hur mycket pengar vi får i så kallade LOVA-medel, vilket vi kommer att få reda på nu under mars månad, säger Ingrid Hägermark.

Läs mer om sjögullsprojektet