Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav.

Satsningen är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Den är en del av regeringens utökade och fleråriga satsning på rent hav som beslutades om 2018. Den omfattar totalt nästan 37 miljoner kronor som fördelas på tre år 2018-2020.

Det känns väldigt roligt att Mälarens vattenvårdsförbund fått 1,8 miljoner för en åtgärdssamornare under 2019-2021 för Sagån. Vattendraget kommer att fungera som ett pilotområde i Mälarens avrinningsområde. Åtgärdssamordnare ska arbeta i nära samarbete med Sagåns vattenråd, men även med de berörda kommunera Sala, Heby, Västerås och Enköping, säger Ingrid Hägermark.

Kunskaperna och erfarenheterna från Sagåns pilotområde ska användas för att driva arbetet med att:

  • Skapa vattenråd i de tillrinnande vattendragen till Mälaren där det saknas sådana
  • Vara behjälplig att driva processen framåt med åtgärdsförslag och genomförande i Mälarens avrinningsområdes övriga vattendrag

Sagån är ett av de tillrinnande vattendrag till Mälaren som har högst halter näringsämnen. Övergödning är ett av de största problemen för Mälaren och därför blir åtgärdssamordnaren ett mycket välkommet tillskott i vår verksamhet i Mälarens vattenvårdsförbund. Rekryteringen pågår nu och i slutet av januari hoppas vi veta vem det blir.

Läs pressmedelandet  i sin helhet här