Publikationer

Om du vill spara ett dokument till din hårddisk, högerklicka på ikonen och välj ”Spara mål som…”

Rapport Inventering Av Fågelskär I Mälaren 2018, 3 MB

Mälarens samtliga fågelskär har inventerats under perioden 20 maj–31 maj 2018. Detta är den tolfte upplagan av denna inventering. Tidigare inventeringar har ägt rum årligen 2005–2014 samt 2016. Den genomförs sedan 2014 vartannat år. Med fågelskär avses öar eller skär med kolonihäckande måsar eller tärnor. Under inventeringen har 384 holmar och skär tillhörande 258 lokaler inventerats. Resultaten från inventeringen redovisas här.

Rapport Sedimentprovtagning Miljögifter Mälaren 2017 Med Bilagor, 5 MB

Metaller och organiska föroreningar i sediment från Mälaren. WSP 2018-11-30. Resultatredovisning från sedimentundersökning som gjordes i Mälaren med avseende på miljögifter av Mälarens vattenvårdsförbund i samarbete med länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län. Sedimentprover togs på 42 platser över hela Mälaren. Resultaten visar på att halterna av miljögifter generellt har minskat i Mälarens ytsediment, med vissa undantag. När det gäller TBT är det fortfarande alltför höga halter på nästan alla provplatser i Mälaren.

Malaren 2017, 8 MB

Resultatrapport från Mälarövervakningen 2017. Prover analyserade med data från fysikalisk-kemiska analyser av vatten, växtplankton, djurplankton och bottenfauna. Totalt 32 provplatser, men alla prover är inte tagna på samtliga platser.