Publikationer

Om du vill spara ett dokument till din hårddisk, högerklicka på ikonen och välj ”Spara mål som…”

Rapport Sedimentprovtagning Miljögifter Mälaren 2017 Med Bilagor, 5 MB

Metaller och organiska föroreningar i sediment från Mälaren. WSP 2018-11-30. Resultatredovisning från sedimentundersökning som gjordes i Mälaren med avseende på miljögifter av Mälarens vattenvårdsförbund i samarbete med länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län. Sedimentprover togs på 42 platser över hela Mälaren. Resultaten visar på att halterna av miljögifter generellt har minskat i Mälarens ytsediment, med vissa undantag. När det gäller TBT är det fortfarande alltför höga halter på nästan alla provplatser i Mälaren.

Malaren 2017, 8 MB

Resultatrapport från Mälarövervakningen 2017. Prover analyserade med data från fysikalisk-kemiska analyser av vatten, växtplankton, djurplankton och bottenfauna. Totalt 32 provplatser, men alla prover är inte tagna på samtliga platser.