Hur mår Mälaren?

Mälarens tillstånd har undersökts årligen sedan 1965. Vattenvårdsförbundet har vid ett par tillfällen låtit göra långtidsutvärderingar av hur Mälarens tillstånd förändrats under mätperioden, dels 1965-1998, dels 1965-2011. SLU har båda gångerna haft uppdragen att genomföra utvärderingarna. Två rapporter finns där man kan läsa om resultaten av utvärderingarna och det går att ladda ner dessa under fliken Publikationer.

Historik
På sextiotalet var Mälaren starkt övergödd. De största vattenkemiska och biologiska förändringarna i Mälaren ägde rum under perioden 1969 till 1975. Under denna period kompletterades samtliga större reningsverk med kemisk fällning. Vattenvårdsåtgärder vidtogs också vid industrin. Detta minskade utsläppen av fosfor drastiskt och fosforhalterna sjönk följaktligen kraftigt i såväl Mälarens tillflöden och utlopp som i sjöns samtliga bassänger och då framförallt i de inre (se figur nedan). Efter denna kraftiga avlastning uppvisar flertalet vattenkemiska parametrar inga tydliga trender över tiden. Undantaget är en tydlig trend som visar att grumligheten och brunheten hos Mälarvattnet ökat.

fosforforandringar1965-2011

Vid den senaste utvärderingen upptäcktes även att djurplanktonsamhället i Mälarens olika delar under det senaste decenniet fått en minskad genomsnittlig individstorlek. Orsaken till denna minskning kan bero på förändringar i livsmiljön till följd av klimatförändringar.

Hur mår Mälaren idag?
Även om vidtagna åtgärder påtagligt förbättrat förhållandena brottas Mälaren fortfarande med övergödningsproblem i form av till exempel algblomningar och då framförallt i de inre delarna.
algblomning_vid_båtplats_Kärrbo_Mälaren
Foto Katarina Agné Andersson

En bedömning av den ekologiska statusen i Mälarens olika delar gjordes 2009 och i de inre delarna av Mälaren är inte statusen tillräckligt bra. I de centrala delarna av Mälaren är statusen bättre (se kartan här nedan). Det beror på att de djupa östra delarna av Mälaren fungerar lite som en reningsbassäng där föroreningarna från de stora tillflödena tas om hand. En ny bedömning av statusen i Mälarens olika delar (så kallade vattenförekomster) görs 2013-2014.

Malaren_ekostat_mars_2012_2