WRS-seminarium: Avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar och spridning av dagvattenföroreningar i recipient

2 februari 09:00-11:00 Teams

Under 2022 genomförde WRS i samarbete med SLU och Fyrisåns Vattenförbund en pilotstudie om avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar i Uppsala. Syftet med studien var att:

  1. få bättre kunskap om dagvattendammars förmåga att avskilja lösta respektive partikelbundna föroreningar (fosfor, metaller och polyaromatiska kolväten, PAH:er)
  2. öka kunskapen om dagvattnets sammansättning och sambandet mellan turbiditet (grumlighet) och halter av suspenderat material, fosfor, metaller och PAH:er.

Den senare frågeställningen är relevant då turbiditetsmätningar är relativt kostnadseffektiva att genomföra och skulle kunna användas som en indirekt metod för att mäta föroreningstranport och avskiljning. Studien har finansierats med medel från Naturvårdsverket.

Från sommaren 2022 till våren 2023 tar också Luleå tekniska universitet (LTU) prover i Fyrisån för att kvantifiera påverkan av dagvatten på recipienten. Provtagning sker uppströms Uppsala, nedströms staden och nedströms stadens reningsverk. Prover tas under torrväder (basflöde) och under/efter regn (med påverkan från dagvatten). Förutom metaller, näringsämnen och suspenderat material utvärderas även ett stort antal organiska föroreningar samt mikroplaster. Studien är del av projektet Förekomst och spridning av föroreningar från dagvatten i recipienter och finansieras av Naturvårdsverket och LTU/kompetenscentrum DRIZZLE.

På seminariet kommer resultat från de båda studierna att presenteras av föredragshållare från WRS och LTU och det blir också en diskussion om resultaten och hur dessa kan tillämpas i det framtida vattenvårdsarbetet.

Anmäl dig till seminariet