Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien seminarium: Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8 februari 10:00-16:00 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B, Stockholm och via Zoom

Detta hybridseminarium fokuserar på sambanden mellan livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion; Sveriges klimatmål samt miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Levande sjöar och vattendrag”. Vi samlar myndigheter, regioner, forskare och praktiker för att utforska frågan: Kan vi hitta synergier mellan alla dessa?

Mer information och anmälan