PFAS i Mälaren – Hur säkerställer vi god vattenkvalitet?

21 oktober 08:30-15:15 Sjöfartshuset i Stockholm, Skeppsbron 10, lokal Strömsalongen

Välkommen till en träff om PFAS kopplat till vattenfrågor! Dagen bjuder på aktuell information men också tillfällen att diskutera, både på scen och mer informellt.

PFAS-ämnen är ett allt växande problem i vår miljö och mätningar från Mälarens avrinningsområde visar att de högflourerade kemikalierna förekommer både i vatten, sediment och fisk. Idag finns endast ett fåtal etablerade metoder för att åtgärda och rena mark- och grundvattenområden förorenade med PFAS, och det mest effektiva sättet att hindra spridningen är att spåra utsläppskällor och åtgärda pågående tillförsel.

För att utbyta erfarenheter och kunskap anordnar vi en inspirationsdag där vi tillsammans målar upp en bild av hur spridningen av PFAS ser ut i Mälarens avrinningsområde. Som deltagare kommer du att få ta del av källspårningsmaterial och höra om de senaste reningsmetoderna. Under eftermiddagen genomförs även en workshop för att diskutera en gemensam väg framåt.

Program

08:30 Registrering, kaffe/te, frukostmacka och mingel
09:00 Välkomna! Kristina Johansson (LIFE IP Rich Waters) och Solveig Nilsson (MVVF).
09:10 Källor till PFAS, massbalans för Mälaren-Görväln. Frida Ekman (SVOA) och Helene Ejhed (Norrvatten).

Dricksvattenproducenterna Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har med hjälp av beräkningar av massflöden kvantifierat källor till den PFAS-halter som belastar Mälaren-Görväln, Stockholms viktigaste vattentäkt. Norrvatten och SVOA berättar om projektet samt förklarar hur metoden kan användas för att åtgärder ska kunna prioriteras.

09:40 Storymap ”PFAS i Stockholm”. Emma Lemos och Herman Carr (Länsstyrelsen Stockholm).

Med syftet att öka kunskapen om PFAS har Länsstyrelsen i Stockholm har lanserat en ny hemsida där de samlat information, länkar och mätdata om PFAS. Under denna föreläsning får vi veta mer om projektet och om hur länsstyrelserna i Norra Östersjöns vattendistrikt arbetar för att motverka spridningen av PFAS.

10:10 Paus
10:25 PFAS i ytvatten och fisk i Mälaren. Ingrid Hägermark (Mälarens vattenvårdsförbund) och Maria Petterson (Stockholms stad).

Mälarens vattenvårdsförbund och Stockholms stad har arbetat med provtagning av PFAS i ytvattenförekomster och i fisk. Under denna halvtimme får vi ta del av resultatet från 2019–2021 års provtagningar.

10:55 Kommunal kartläggning av PFAS – Erfarenheter från Katrineholms kommun. Jenny Herbertsson (Katrineholms kommun).

I Katrineholms kommun har provtagningar och tillsynsutredningar under de senaste åren gjort att kommunen upptäckt flera områden med höga PFAS-halter. Som ett resultat växlade kommunen upp sitt arbete med kartläggning och källspårning av PFAS. Under denna föreläsning får vi veta mer om hur kommunen arbetat, och hur situationen ser ut idag. Vi får även veta mer om kommunernas ansvar och vilka utmaningar som de ser med den ökade spridningen av PFAS.

11:25 Reflektion från förmiddagen. Kristina Johansson (LIFE IP Rich Waters).
11:30 Lunch
12:30 PFAS – Nationell samordning och vägledning. Claes Bergqvist (Naturvårdsverket).

Claes Bergqvist berättar om den nationella samordningen av PFAS-arbetet och delar med sig av senaste nytt inom kommande vägledning.

13:00 PFAS i kommunalt avloppsvatten och lakvatten från avfallsanläggningar. Andriy Malovanyy (IVL).

IVL berättar om erfarenheter från flertal pågående och avslutade projekt där rening av PFAS undersöktes med olika metoder. Det ges några exempel på hur olika utformningar av reningskrav påverkar kostnadseffektiviteten med reningen samt hur rening av avloppsvatten från PFAS påverkar massflödet av PFAS i samhället.

13:30 Omhändertagande av PFAS-förorenade massor och lakvatten på en avfallsanläggning. Barbara Culos (Ragn-Sells Treatment & Detox).

På Ragn-Sells behandlas både lakvatten och massor inför deponering för att renas från PFAS. Barbara Culos berättar om vilka tekniker som används idag, vilka utmaningar som PFAS-föroreningar innebär, samt om projekt som drivs för att utveckla reningsmetoderna.

14:00 Instruktioner till workshop. Linda Röjning (Mälarens vattenvårdsförbund).
14:05 Paus och hämta fika
14:15 Workshop
Vi samlas i små grupper för att diskutera hur vi kan arbeta vidare för att minska spridningen av PFAS.
15:00-15:15 Sammanfattning och avslut. Kristina Johansson (LIFE IP Rich Waters).

Målgrupp

Konferensen riktar sig framför allt till kommunala tjänstepersoner, handläggare på länsstyrelser, dricksvattenproducenter, forskare, politiker och andra som är intresserade av miljögifter och vill lära sig mer om PFAS.

Anmälan

Konferensen är nu fullbokad!

Mötet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika och lunch. Mejla eventuella allergier eller specialkost till Linda Röjning på linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Frågor

Har du frågor om konferensen? Kontakta Linda Röjning på linda.rojning@lansstyrelsen.se.