Digitalt seminarium: Vatten i en varmare framtid

24 maj 09:00-12:00 Skype

Välkommen till ett digitalt seminarium om hur klimatförändringen kan komma att påverka vattnets kvalitet och tillgången på vatten. VI genomför seminariet i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Världens vattenresurser har en nära relation med klimatet och påverkas därför av den globala uppvärmningen. Klimatförändringen för med sig förändrade nederbördsmönster med såväl skyfall och översvämningar som torka. Detta påverkar yt- och grundvattentillgångarna samt riskerar att sprida näringsämnen, föroreningar och vattenburna smittor.

I detta seminarium tar vi avstamp i de utmaningar som ett föränderligt klimat för med sig för sådant som dricksvatten- och livsmedelsproduktion, skogsbruk, ekosystem m.m. Föredragshållarna presenterar nuvarande och kommande utmaningar och hur dessa kan hanteras.

Program

Introduktion – vattnet i vår vardag
Viktoria Vingmarker, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Klimatförändringens påverkan på livet i vattnet, och vad har vattenvård och klimatanpassning gemensamt?
Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund

Vattentillgång i framtiden
Aino Krunegård, SMHI

Utmaningar med dricksvattenproduktion
Göran Vikergård & Monika Sohlman, Mälarenergi Vatten AB

Skogsbrukets klimatanpassning och återvätning av torvmark i skogen
Lennart Knutsson, Skogsstyrelsen

Vattenhushållning i odlingslandskapet
Line Strand, Hushållningssällskapet

Målgrupp

Kommunala tjänstemän och politiker, myndigheter, intresseorganisationer som t.ex. vattenråd, samt andra aktörer som i sitt arbete arbetar strategiskt med klimat- och vattenfrågor.

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformuläret på Länsstyrelsen i Västmanlands län senast den 18 maj

Kontakt

Klimathandläggare Viktoria Vingmarker viktoria.vingmarker@lansstyrelsen.se 010-224 93 06