Omfattande undersökning av läkemedelsrester i Mälarens vatten

Nu i april avslutades en omfattande provtagning av läkemedelsrester i Mälaren. Provtagningen har genomförts av Mälarens vattenvårdsförbund i samarbete med SLU inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Resultaten kommer att redovisas i höst. Bland annat undersöks rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva mediciner i vattnet.

Provtagningen av läkemedelsrester startade i juni 2019 och omfattar även Vänern och Vättern inom samverkan för de stora sjöarna. Proverna har tagits i de ordinarie provtagningsstationerna i sjöarna, i samtliga vattenverk och i flera reningsverk. Under höst och vår har prover även tagits i vattendrag som rinner ut i Mälaren, Vänern och Vättern.

Undersökningen ska kartlägga utbredningen av läkemedel och andra organiska föroreningar i de stora sjöarna. Undersökningen ger även en kartläggning av hur koncentrationen av ämnen i vattnet varierar över säsonger, inom och mellan de olika sjöarna, samt följer upp tidigare provtagningar för att se trender. Ett särskilt fokus ligger på att kartlägga de prioriterade och särskilt förorenande ämnen som listas i EU:s vattendirektiv.

De läkemedelsrester som undersöks är bland annat smärtstillande mediciner, antibiotika, antidepressiva, epilepsimediciner, antihistaminer, hormoner och betablockerare. I undersökningen ingår även PFAS-ämnen, bekämpningsmedel och koffein.

Proverna analyseras nu av SLU och resultaten kommer att redovisas i en rapport i slutet av oktober 2020.

För mer information om undersökningen

Kontaktperson: Ingrid Hägermark, ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se

Om LIFE IP Rich Waters