Här är visionen för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027

Nu är förslaget på vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 klar och ute på remiss. Det långsiktiga målet med förbundets arbete är rent vatten och friska ekosystem i Mälaren och dess tillrinnande vattendrag. En viktig del av visionen är att projektet Mälaren – en sjö för miljoner blir en permanent del av förbundet.

– Genom att låta projektet Mälaren – en sjö för miljoner bli en ordinarie del, kan alla medlemmar i förbundet ta del av precis allt som vi erbjuder, säger Elin Ångman, projektledare.

I visionen finns beskrivet vad Mälarens vattenvårdsförbund vill de kommande åren:

  • vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande mellan medlemmarna.
  • stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027 genom en rad åtgärder och arbetsinsatser.
  • förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren tillsammans.
  • fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den.
  • vara en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta sektorsmyndigheter.
  • kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla.

Visionsdokumentet har skickats ut till medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner. Det har även skickats till kommuner inom avrinningsområdet som inte är medlemmar idag och till kommuner som ligger utanför avrinningsområdet men som tar sitt dricksvatten från Mälaren.

Med visionsdokumentet skickades också förslag till organisation och finansiering och ett följebrev som förklarar bakgrunden till remissen. Synpunkter ska skickas in senast 31 mars 2021.

– Vi hoppas att så många som möjligt tar del av vårt visionsdokument och hör av sig med sina tankar och synpunkter. Det är med gemensamma krafter som vi kan åstadkomma mer och bättre arbete, säger Ingrid Hägermark, förbundschef.

Läs visionen och tillhörande dokument

Förslag till vision MVVF 2022 – 2027

Följebrev till visionen

Förslag till finansiering och organisation för MVVF från 2022

Bilaga: Utvärdering av projektet MER – en sjö för miljoner

Två kommunperspektiv på MER – en sjö för miljoner

Vi har bett Susanna Hansen, vattensamordnare på Västerås stad, och Louise Andersson, miljöprojektledare på Upplands Väsby kommun, dela med sig av sin syn på projektet MER – en sjö för miljoner. Titta gärna på deras filmer här!

Vi tar gärna emot dina synpunkter på vår vision!

Skicka dina synpunkter via e-post till Ingrid Hägermark, förbundschef, eller Linda Erikols, projektassistent.

Det går också bra att skicka in dina synpunkter med vanlig post till:
Mälarens vattenvårdsförbund,
C/O Länsstyrelsen i Västmanlands län,
721 86 Västerås

Sista dag att lämna synpunkter är den 31 mars 2021.