Vattenråd för Enköpingsåarnas och Örsundaåns avrinningsområden

Åtgärden har koppling till kommunernas åtgärd 1 i Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden 2021-2027.

Under 2020 bildades Enköpingsåarnas vattenråd och Örsundaåns vattenråd. Utifrån ett avrinningsperspektiv verkar dessa två vattenråd för att ta fram mer kunskap om vattenmiljöerna som finns i dessa områden, och att denna kunskapen sedan sprids vidare. Dessutom verkar de för att stötta genomförandet av åtgärder som ska förbättra vattenmiljön.

Syftet med projektet

Vattenrådet skapades med syftet att främja en socialt-, ekonomisk- och miljömässigt hållbar förvaltning av vattenmiljöerna i respektive avrinningsområde som samtidigt bidrar till en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

Genomförande

Ett första informationsmöte hölls under våren 2019 till en bred skara av markägare, vartefter ett uppföljande möte skedde under våren 2020. Under det andra mötet togs beslut om ett interimsstyrelse för respektive område, som sedan arbetade fram ett styrelseunderlag. Detta underlag beslutades under hösten 2020.

Vägen fram till bildandet av vattenråden har skett utifrån ett markägarperspektiv, och vattenråden har etablerats mellan markägare och Enköpings kommun. För Örsundaåns vattenråd finns fortfarande ett behov av att skapa ett mellankommunalt samarbete med Heby kommun. Detta samverkansarbete kommer förhoppningsvis att ta avstamp under hösten 2021.

Projektet har fått politisk förankring genom ett gemensamt arbetsutskott för vatten. Detta arbetsutskott består av politiker från de nämnder som styr de förvaltningar som medverkar i den strategiska vattengruppen i Enköpings kommun. Arbetet bereds enligt ordinarie beslutsgång och åtgärden har blivit upptagen i Enköpings kommuns översiktsplan (ÖP).

Örsundaåns avrinningsområde
Enköpingåns avrinningsområde

Reflektioner

Enligt Johan Axnér, vattenstrateg på Enköpings kommun, finns ett stort engagemang bland områdets markägare och det var enkelt att starta råden. Utmaningen i projektet ligger i att hitta fram till formerna för den löpande förvaltningen. Det kommer att vara nödvändigt att tydligt förmedla syftet med vattenråden, och incitament kommer att krävas för att få andra att känna sig delaktiva och vilja engagera sig. Gemensamma aktiviteter tillsammans med andra organisationer, så som Mälarens vattenvårdsförbund och Vattenmyndigheten, kommer bli en viktig komponent för att öka medlemmarnas förståelse för sammanhanget och den kraft som råden bildar.

ÅtgärdstypTidsplanMedverkande parterKontakt
Samverkan2020: Vattenråden skapasEnköpingsåarnas vattenråd, Örsundaåns vattenrådJohan Axnér
johan.axner@enkoping.se

Här kan du läsa mer om vattenråd.