Vattenplan för Enköpings kommun

Åtgärden har koppling till kommunernas åtgärd 1 i Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden 2021-2027.

Vägen till god ekologisk och kemisk vattenstatus

Enköpings kommun har tagit fram en vattenplan som ska bidra till att god ekologisk och god kemisk status ska nås i Enköpingsån, Mälaren och alla de andra vattenförekomsterna som kommunen ansvarar för. Vattenplanen omfattar kommunens inriktning och planerade åtgärder för övergödning, miljögifter, skydd av dricksvatten, fysisk påverkan av vattenmiljöer, invasiva främmande arter, översvämning och skyfall. 

Syfte

Avsikten med vattenplanen är att ta fram politiskt förankrade mål för kommunens vattenarbete, och att genomförandet av den ska bidra till att uppfylla vattendirektivet och nationella miljökvalitetsmål. Arbetet är även tänkt att bidra till ökad kunskap om vatten hos politiker och tjänstepersoner inom de kommunala förvaltningarna. 

Övergripande mål

  • Vattendirektivets mål ska uppnås för alla vattenförekomster inom avsatt tid.
  • Bästa möjliga åtgärd på rätt plats och i rätt tid utifrån tanken om att vatten är gränslöst (avrinningsområdesperspektiv).
  • Balanserad långsiktig vattenhantering för framtida behov. Morgondagens vatten ska vara bättre än gårdagens.
  • Kommunen föregår som gott exempel och hjälper andra så att vi tillsammans når målen.

Genomförande

Arbetet med vattenplanen är förvaltningsövergripande och underlaget har tagits fram i en strategisk vattengrupp. Gruppen har kopplingar till de förvaltningar i Enköpings kommun som arbetar med vattendirektivet, och en styrgrupp bestående av förvaltningschefer ansvarar för arbetet. Projektet har fått politisk förankring genom ett gemensamt arbetsutskott för vatten. Detta arbetsutskott består av politiker från de nämnder som styr de förvaltningar som medverkar i den strategiska vattengruppen. Arbetet bereds enligt ordinarie beslutsgång. 

Reflektioner

Vad har gått bra? Arbetet har innefattat ett framgångsrikt samarbete mellan olika förvaltningar. Åtgärden är dessutom upptagen i Enköpings kommun översiktsplan (ÖP), vilket kan visa vägen för andra kommuners arbete med åtgärd 1 i Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden 2021-2027.

Vad har gått sämre? För att kunna nå vattendirektivets mål krävs ambitionshöjningar som ligger utanför kommunens rådighet. Johan Axnér, vattenstrateg på Enköpings kommun, berättar att den svårighet som man snabbt kommer till är att de kommunala åtgärderna som finns föreslagna inte räcker till.

ÅtgärdstypTidsplanMedverkande parterKontakt
Vattenplan2022-2027Enköpings kommunJohan Axnér
johan.axner@enkoping.se