Hamre våtmark

I Västerås har Mälarenergi i samarbete med Västerås stad anlagt en våtmark vid Hamrebäckens utlopp i Mälaren. Våtmarken fångar upp föroreningar från dagvatten och hindrar dem från att nå Mälaren.

Syfte

Att rena miljögifter och näringsämnen i Hamrebäcken för att förebygga problem med dricksvattenkvaliteten i Västeråsfjärden.

Bakgrund

Hamre våtmark är cirka 1 hektar stor och belägen inom Västerås tätort vid Hamrebäckens utlopp i Mälaren. Läget har pekats ut i översiktsplanen som lämpligt för att anlägga våtmark för rening av dagvatten, då Hamrebäcken har en relativt stor dagvattenbelastning. I och med att vattenplanen och dagvattenplanen haft effektmål kring både rening av miljögifter och fosfor så har det använts som ett argument. Hamrebäcken mynnar i Västeråsfjärden relativt nära råvattenintaget som förser Västerås med dricksvatten, vilket också varit ett starkt argument för anläggandet.

Karta som visar hamre våtmark
Karta över området där våtmarken har anlagts. Våtmarkens placering är markerad med ett kryss.

Genomförande

Anläggandet av Hamre våtmark har Mälarenergi själva stått för. I samband med anläggandet gjorde Västerås stad en exploatering (bostäder) i närmiljön och runt våtmarken anlades ett strövområde med spänger och gångstråk. Den delen av genomförandet sköttes av tekniska nämnden.

I våtmarken har Mälarenergi planterat vattenväxter och på dammvallarna har de sått ängsgräs och blommande örter. Växterna tar upp miljöförstörande ämnen och binder partiklar samtidigt som föroreningar sjunker till botten. När de anlade dammen tog de också stor hänsyn till miljön och djurlivet. Exempelvis har de byggt våtmarken med jordvallar, vilket kommer att främja populationen av tapetserarbin. Tapetserarbina är en hotad art som bygger sina bon i sand och jord nära vatten. 

Koppling till Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram?

Miljökvalitetsnormen för Västeråsfjärden ska uppnås och detta är en del i det arbetet. Vad gäller åtgärdsprogrammet så ställer den bara krav på dagvattenplanering, inte på genomförande av konkreta åtgärder.

Reflektioner

Hamre våtmark har blivit väldigt lyckad. Uppföljning av reningsgraden pågår. Våtmarken har fin potential att gynna även den biologiska mångfalden och är väldigt populär som promenadstråk och för rekreation. Skyltning om våtmarkens funktioner och invånare pågår i samarbete mellan Västerås stad och Mälarenergi.

Kontakt

Lena Höglund, Mälarenergi
Gustav Myhrman, Mälarenergi
Susanna Hansen, Västerås stad

ÅtgärdstypTidsplanKoordinater (SWE REF 99TM)Medverkande parter
Våtmark2017-2018: GenomfördN 6607009, E 590252Västerås stad
Mälarenergi

Läs mer om projektet på Mälarenergis hemsida (malarenergi.se)