Fyra Mälarstäder

Fyra Mälarstäder, förkortat 4M, är ett samarbete som mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Sedan dess start har samarbetet varit mycket lyckat, och idag samarbetar kommunerna utifrån ett flertal gemensamma utmaningar.

Syfte

En av utgångspunkterna för samarbetet handlar om är att ta hand om den gemensamma resursen Mälaren. Fyra Mälarstäder omfattar cirka en fjärdedel av Mälarens stora avrinningsområde och det är av vikt att ha gemensamma mål och åtgärdsprogram för vattenkvaliteten. Mälaren är en gemensam resurs, och en gemensam recipient. Vattenmyndigheternas krav i förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram innebär behov av samverkan inom 4M. Kommunerna är beroende av varandras resultat, vilket har lett till att de utvecklat en gemensam handlingsplan för att ta hand om Mälaren.

Karta över Mälardalen, där de fyra städer som ingår i 4M är markerade med en röd cirkel.

4Ms handlingsplan för Mälaren omfattar följande mål:

  • Samverkan kring åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Mälaren.
  • Samverkan för att utreda långsiktiga behov av dricksvattenförsörjning.
  • Gemensamma resurser och förmåga till försörjning med nödvatten.
  • Ett långsiktigt arbete för klimatanpassningar vad gäller dagvatten.

Utöver deras vattenarbete samarbetar Fyra Mälarstäder även inom besöksnäring, bostäder och samhällsfastigheter, infrastruktur och logistik, klimat, näringsliv och arbetsmarknad.

ÅtgärdstypTidsplanMedverkande parter
Samverkan2011: Samarbetet startar
2020: Gemensam utvecklingsplan med sikte på 2050 antas.
Enköpings kommun, Eskilstuna kommun, Västerås kommun, Strängnäs kommun

Mer om samarbetet finns på Mälardalskartan (malardalskartan.se)