Faunapassage i Västerås

I över hundra år har dammen vid det gamla Turbinhuset i centrala Västerås utgjort det första vandringshindret i Svartån. Som ett första steg i att öppna upp en fri vandringsväg för fisk i Svartån har därför Mälarenergi och Västerås stad byggt en cirka 180 meters lång faunapassage förbi Turbinhuset. Projektet är ett exempel på hur faunapassager kan byggas med hänsyn till känsliga kulturmiljöer i en stad.

Följ med till faunapassagen!

I en film från mars 2021 guidar Johan Lind, Mälarenergi, och Susanna Hansen, Västerås stad, oss runt faunapassagen vid Turbinbron. 

Syfte

Målet med projektet var att skapa en fri vandringsväg för Mälarens fiskarter förbi dammen vid Turbinbron.

Genomförande

Att skapa fri vandringsväg förbi nedersta dammen i Svartån i Västerås har diskuterats sedan 1980-talet och varit uppe för beslut flera gånger. En samverkansgrupp med kunniga från Länsstyrelsen i Västermanland, Västerås stads och Mälarenergi bildades 2012. Samverkans gruppen jobbade tillsammans i ett LONA-projekt fram förslag att gå vidare med. När förfrågan om att gå med i projektet LIFE IP Rich Waters kom år 2016, togs beslut i kommunstyrelsen om att gå med och att finansiera faunapassagen vid Turbinbron.

Den politiskt antagna vattenplanen innehåller effektmål om att fria vandringsvägar för fisk ska finnas i Svartån. Det fanns en stark politisk vilja hos majoriteten att genomföra projektet, men även en opposition. Ansvaret för projektet har legat hos stadens tekniska nämnd som ett strategiskt investeringsprojekt och hos Mälarenergi vattenkraft. Genomförandet har finansierats enligt principen 70 % staden och 30 % Mälarenergi.

Koppling till Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

I Västerås stads vattenplan finns en tydligt målsättning om att fria vandringsvägar ska skapas, men projektet har ingen tydlig koppling till Vattenmyndigheteras åtgärdsprogram. I den riktas åtgärder som handlar om fria vandringsvägar till Länsstyrelsen och inte till kommunerna. I detta fall handlade det snarare om att uppnå den bindande miljökvalitetsnormen för Svartån där staden hade rådighet. Västerås stad agerade snarare som verksamhetsutövare innan några konkreta krav blivit fastställda. 

Samarbete

Ett omfattande samarbete föregick projektet, både internt i staden och externt genom samverkansgruppen. Att gemensamt ta fram lösningar var en framgångsfaktor i förankringen, men i slutänden var den lösning som tagits fram inte genomförbar. Det blev ett inlöp istället för ett omlöp.

Inom staden deltog framförallt vattensamordnare (tekniska nämnden), miljöstrategier (stadsledningen), stadsantikvarier (kulturnämnden) och stadsträdgårdsmästare (tekniska nämnden). Från Länsstyrelsen i Västermanland deltog kulturmiljösidan och konsulenter inom bland annat fiske och miljörestaurering. Faunapassagebygget samordnades med en renovering av intilliggande kajmurar som var ett ”eget” projekt, vilket under genomförandet skapade en otydlig organisering med tre delprojektledare.

Nästa steg

Det finns andra uppströms hinder i Svartån vilka begränsar fiskarnas vandring. För att ytterligare frigöra vandringsvägarna kommer nästa projekt bli att anlägga en fiskpassage vid Falkenbergska kvarnen, vilken är placerad uppströms Turbinbron. Därmed kommer en nio kilometer fri vandringsväg i ån att öppnas upp.

Faunapassagen vid Turbinbron

Reflektioner

Projektets slutresultat har blivit väldigt bra. Fisk har börjat vandra upp i Svartån och bland annat aspen, som var en av målarterna, har hittat tillbaka. Uppföljning med fiskräknade / -kamera har fungerat bra och skapar ett intresse hos allmänheten (www.fiskdata.se). Faunapassagen har också blivit ett populärt inslag i stadsmiljön och dess utformning är uppskattad. Projektet fick år 2020 ett arkitekturpris för sin design. Det har varit stort intresse att besöka faunapassagen och kommuner, organisationer och allmänheten har efterfrågat guidningar.

Vägen fram till invigningen av faunapassagen har dock varit svår och projektet blev både dyrare och tog längre tid än beräknat. Det var problem med att få ner sponten, och en annan teknisk lösning fick tas fram som fördyrade och försenade projektet. Det blev även översvämning i byggområdet på grund av höga flöden under byggtiden. Även bygglovsfrågan blev utdragen och komplicerad, vilket medförde förseningar. Vi hade behövt ha med bygglovsavdelningen i ett tidigare skede.

Det var mycket EU-administration trots en relativt liten finansiering för projektet därifrån.

Kontaktpersoner

Susanna Hansen, Västerås stad: susanna.hansen@vasteras.se
Ulf Andersson, Mälarenergi: ulf.andersson@malarenegi.se
Johan Lind, Mälarenergi: johan.lind@malarenergi.se

ÅtgärdstypTidsplanKoordinater (SWEREF 99TM)Medverkande parter
Faunapassage2017-2020: GenomfördN 6608715, E 587185Västerås stad
Mälarenergi

Mer om åtgärden finns att läsa på LIFE IP Rich Waters hemsida.