Vårt dricksvatten behöver skyddas från PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för skadliga kemikalier som fortsätter att spridas i våra dricksvattentäkter. Vi vet nu att PFAS utgör en hälsorisk redan vid mycket låga koncentrationer. Därför har Livsmedelsverket infört nya dricksvattenföreskrifter med ett lägre gränsvärde för PFAS. De nya kraven ska nås senast den 1 januari 2026. Staten måste nu ta sitt ansvar och trygga vår dricksvattenförsörjning!

Stora utsläpp av PFAS kommer ofta från statligt ägd verksamhet. Principen om att förorenaren betalar innebär att det är statens ansvar och skyldighet att åtgärda och sanera dessa områden.

Mälarens vattenvårdsförbund har gjort en skrivelse till regeringen där vi på uppdrag av våra medlemmar lyfter behovet av åtgärder. Först och främst krävs att:

  • Staten tar ansvar som verksamhetsutövare och stoppar spridningen av PFAS från kända statliga föroreningskällor.
  • Staten avsätter tillräckliga medel till kommuner och andra aktörer för sanering av PFAS.
  • Staten förenklar regelverket så att det går lättare och snabbare att sanera de områden där det är oklart vems ansvaret är.

PFAS-halterna i Mälarens råvatten ligger idag nära, och på vissa ställen över, det nya gränsvärdet i dricksvatten. För att rena bort PFAS krävs avancerad reningsteknik eller nya reningssteg – något som många av dagens vattenverk saknar.

Om de kända stora föroreningskällorna åtgärdas kan regionens största vattentäkter teoretiskt följa de kommande gränsvärdena för föroreningar från PFAS i dricksvattnet. Dricksvattenproducenterna ser problem och stora samhällskostnader förknippat med att rena föroreningar av PFAS vid vattenverken, istället för att sanera vid källan till föroreningen.

Åtgärder måste till så snabbt som möjligt, eftersom det i princip är omöjligt att rena bort det som redan har släppts ut i Mälaren och andra sjöar och vattendrag. Så det är mycket angeläget att stoppa tillflödet av PFAS så snart som möjligt, säger Ingrid Hägermark, förbundschef på Mälarens vattenvårdsförbund.

Läs hela skrivelsen nedan.