Studie om miljögifter i fisk i Mälaren, Vänern och Vättern

Mälarens vattenvårdsförbund har tillsammans med Vänerns och Vätterns vattenvårdsförbund undersökt halterna av miljögifter i fisk i våra stora sjöar. Undersökningen visar att halterna av PFAS-ämnet PFOS i abborre från Västeråsfjärden och Görväln ligger mycket nära gränsvärdet för god vattenstatus.

I Mälaren har provfisken av abborre skett på fem platser. Halterna av miljögifterna i fisken har sedan jämförts med gränsvärdena för god status enligt EU:s vattendirektiv. Undersökningen visar bland annat att:

  • Halterna av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel i abborren överskrider gränsvärdena för god status på samtliga platser.
  • Halterna av dioxiner och dioxinlika PCB i abborren från Ekoln och Västeråsfjärden överskred gränsvärdet för god status, vid beaktande av så kallat försiktighetsmått.
  • Halterna av PFOS i de insamlade abborrarna från Västeråsfjärden och Görväln ligger mycket nära gränsvärdet för god status.
  • Övriga undersökta miljögifter förekom i låga halter eller inte alls. Det handlar om PAH:er, kloralkaner och ftalater, industrikemikalien hexaklorbutadien samt klororganiska pesticider.

I studien har även de uppmätta halterna av PFAS i fisken använts för att räkna ut det tolererbara veckointaget enligt den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA:s kriterier. Mer information om de uppmätta halterna PFAS och rekommenderade veckointag finns i tabell 14 på sidan 28 i rapporten. PFAS är inte akut toxiska ämnen men har visat sig ha en rad negativa effekter på människor och djur. Barn och gravida kvinnor ska vara extra försiktiga med att äta fisk från påverkade områden.

Hela rapporten hittar du här: Miljögifter i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren 2021