Fortsatt arbete med vår riskanalys av Mälaren

Vi i Mälarens vattenvårdsförbund tog under 2021, tillsammans med några av våra medlemsorganisationer, forskare och WSP, fram en riskanalys för Mälaren. Det här är den första riskanalys som gjorts för Mälaren och omfattar både nutid och framtid. Onsdag den 19 april samlades 40 deltagare från 15 olika organisationer för att fortsätta att arbeta med riskanalysen.

– Vi satte oss i mindre grupper och diskuterade frågor som klimatförändringar, fiske, transporter, småbåtshamnar, bebyggelse, idrottsanläggningar, kemikalier, avloppsreningsverk, jordbruk och skogsbruk, berättar Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund.

De som deltog kom från LRF, Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen, Mälarens båtförbund, kommuner och vattenverk. Syftet med arbetet är att få en gemensam bild av vad som är de största utmaningarna för Mälaren.

– Vi kommer att publicera en uppdaterad riskanalys och fortsätta att arbeta med att åtgärda de största riskerna tillsammans med andra aktörer och organisationer runt Mälaren. Tack alla medverkande för att ni bidrog med så mycket kunskap, säger Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund.

Läs Övergripande riskanalys av Mälaren som råvattentäkt och ekosystem