Stort intresse för utbildningsdag för politiker

För att inspirera kommunpolitiker kring vattenfrågan bjöd Mälarens vattenvårdförbund och LIFE IP Rich Waters in till en utbildningsdag för politiker den 23 mars.

– Intresset var stort och totalt var det ett femtiotal politiker från 25 kommuner som deltog. De som var med visade på ett stort engagemang och vi fick många frågor om allt från tillsyn och juridik till PFAS, algblomning och övergödning från hästgårdar, berättar Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund.

David Liderfelt från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt inledde dagen och berättade om det åtgärdsprogram för vatten som gäller från 2022 till 2027. I det har kommunerna sex åtgärder som de ansvarar för:

  • Förvaltningsövergripande planering
  • Miljötillsyn och prövning
  • Dricksvattenskydd
  • Fysisk planering enligt PBL
  • VA-plan inklusive dagvatten Dioxiner från småskalig förbränning

Elin Ångman och Ingrid Hägermark höll sedan ett utbildningspass kring respektive åtgärd.

– Utbildningen syftar till att ge politikerna grundläggande kunskaper för de åtgärder för bättre vatten som kommunen ansvarar för. Många ställde frågor vilket vi uppskattade. Det är viktigt för oss som vattenvårdsförbund att få höra vad politiker efterfrågar och behöver när det gäller vattenfrågan, säger Elin Ångman.

Medarrangör till dagen var LIFE IP Rich Waters. Lova Lind och Rosita Ericsson från projektet gav politikerna flera exempel på vattenåtgärder som några kommuner har gjort: vattenparken i Gottsunda, faunapassagen i Västerås och aluminiumfällningen i Norrviken. Politikerna fick också tips om att på Rich Waters webbplats finns flera rapporter, bland annat från de tre åtgärderna som presenterades, där man kan ta del av lärdomar som kommuner dragit under processens gång.

Som avslutning på dagen hölls en workshop om den åtgärd i åtgärdsprogrammet som är ny, om förvaltningsövergripande planering.

Rosita Ericsson och Lova Lind från projektet LIFE IP Rich Waters.

Läs Åtgärdsprogram för vatten 2022-2027

Projektet LIFE IP Rich Waters