Mälarens vattenvårdsförbund firar 25 år!

Den 13 mars 1998 bildades Mälarens vattenvårdsförbund. Ursprunget hette Kommittén för Mälarens Vattenvård (Mälarkommittén) och bildades 1959. Det var från början ett samarbete mellan berörda länsstyrelser i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland och Örebro och från 1975 var också Stockholms stad med. Då var uppgiften bland annat att samordna och förbättra övervakningen av Mälarens vattenkvalitet och att arbeta för planering i samhället för att identifiera vattenresursen och de anspråk vi har på vattnet genom till exempel transporter, dricksvattentäkt och rekreation.

I mitten av 1990-talet väcktes frågan om att bilda ett vattenvårdsförbund kring Mälaren. Syftet var att få en bredare samverkan och representation i vattenvårdsarbetet, med kommuner, företag och ideella föreningar som medlemmar. Den 13 mars 1998 övergick Mälarkommittén till att bli Mälarens vattenvårdsförbund i dess nuvarande form.

Idag består vattenvårdsförbundets medlemmar av alla 23 strandnära kommuner runt Mälaren, ytterligare tre kommuner, de fyra länsstyrelserna runt Mälaren, regionerna, några större företag och vattenverk, vattenvårdsförbund och vattenråd. Dessutom är ideella föreningar som LRF, Mälarens fiskareförbund, Sportfiskarna och Naturskyddföreningen medlemmar.

Sedan starten 1998 har vattenvårdsförbundet ansvarat för den nationella miljöövervakningen i Mälaren. För 10 år sedan utvidgades verksamheten till att även omfatta vattenvårdande åtgärder, då i form av ett projekt, Mälaren – en sjö för miljoner. Inom detta har mycket arbete skett för att få till åtgärder för bättre vatten. Bland annat var förbundet drivande och samordnande i att få till stånd det stora EU-projektet LIFE IP Rich Waters, som samlar 32 partners att genomföra vattenvårdsåtgärder för sammanlagt cirka 300 miljoner kronor.

Från och med 2022 har förbundet förnyat sin organisation och nu är arbetet med vattenvårdande åtgärder som en ordinarie del av verksamheten, tillsammans med miljöövervakningen. En ny del i verksamheten är också att arbeta framåtsyftande med att förebygga kommande problem och att mer positivt lyfta vattnets och Mälarens värde. Tack vare medlemmarnas vilja att satsa på vattenvården, har kansliets personalstyrka ökat från en kvarts anställning 1998 till tre heltidsanställda 2022. Detta gör förstås att vi har möjlighet att göra mycket mer.

Vatten är liv!

Fakta om Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och Europas sjätte största sjö. Det är en relativt grund sjö med ett medeldjup på 13 meter. I Mälaren finns en omfattande skärgård på över 8 000 öar, holmar och skär. Det finns även ett flertal stora städer invid Mälaren. 5 av Sveriges 10 största tätorter ligger vid Mälaren. Knappt en tredjedel av Sveriges befolkning, cirka 3 miljoner, bor i Mälarens tillrinningsområde. Cirka 25 procent av Sveriges befolkning tar sitt dricksvatten från Mälaren.

Vi som jobbar i förbundet idag!

Kontakta oss som jobbar i förbundet!

Ordförande i förbundet

Solveig Nilsson, Västerås stad, är ordförande för Mälarens vattenvårdsförbund.