Lyckade åtgärder i fokus vid fältträff för åtgärdssamordnare

I oktober träffades åtgärdssamordnarna kring Mälaren och tittade på två praktiska exempel på väl utförda och lyckade åtgärder i Skattmansöådalens avrinningsområde ovanför Enköping.

– Vi besökte markägaren Kristoffer Emanuelsson som bor och bitvis renoverar en gård intill Skattmansöån. Det är åtgärdssamordnare Cassandra Telldahl Bjelkelöv på Enköpings kommun  som drivit projekten tillsammans med Kristoffer, berättar Joakim Prabert, Mälarens vattenvårdsförbund.

Under besöket tittade gruppen på olika typer av vattenfördröjande åtgärder i skogsmark och diskuterade hur man kan göra för att få till åtgärden både byråkratiskt och praktiskt vid projektering och anläggning.

Träffen avslutades med ett besök vid en annan genomförd åtgärd: en väl fungerande sedimentationsdamm i direkt anslutning till Skattmansöån.