Nu tar vi ett större helhetsgrepp för våra medlemmar och för vårt vatten

Från och med årsskiftet är projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) en ordinarie del av Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet. – Tack vare det kommer vårt fortsatta arbete med att samordna åtgärder nu att omfatta hela förbundet och inte bara vissa kommuner. Alla medlemmar i förbundet kan nu ta del av allt som vi erbjuder vilket känns väldigt roligt, berättar Ingrid Hägermark, förbundschef för Mälarens vattenvårdsförbund.

Det var vid årsstämman förra våren som beslut fattades om en vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027. Det långsiktiga målet är fortsatt rent vatten och friska ekosystem i Mälaren och dess tillrinnande vattendrag. Men den stora förändringen är alltså att projektet Mälaren – en sjö för miljoner nu blir en permanent del av förbundet.

Mälarens vattenvårdsförbund och dess medlemmar arbetar tillsammans för friska ekosystem i Mälaren.

Det var 2013 som projektet MER startade. Syftet med projektet har varit att stötta medlemskommunerna och underlätta deras komplexa arbete med vattenfrågor och vattenvårdsåtgärder. Medlemmarna i MER har varit nöjda med resultatet och har därför, tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund, beslutat att det utökade stödet i form av erfarenhetsutbyte, hjälp att hitta finansiering till och samordning av vattenvårdsåtgärder, ska ingå som en ordinarie del av förbundets verksamhet i fortsättningen.

–  Tack vare att vi nu kommer att erbjuda samtliga våra medlemmar allt det som MER har innehållit, tar vi ett större helhetsgrepp inom Mälarens vattenvårdsförbund. Vi ser att ännu mer samordning behövs och att vi i förbundet kan spela en ännu viktigare roll för kommunerna och våra övriga medlemmar, berättar Ingrid Hägermark.

Samordning och samarbete är nyckeln

Eftersom Mälaren försörjer nästan två miljoner människor med vatten är vattenförsörjningen en central och kritisk fråga. Flera vattendrag som är kopplade till Mälaren uppnår inte det som kallas bra status. Problem med övergödning är en orsak, miljögifter är en annan. Många vattendrag har också hinder som påverkar fiskars och andra vattendjurs naturliga vandringsväg. Klimatförändringarna är också ett hot under uppsegling.

– Ja, vi har flera utmaningar i våra vatten – men med ännu bättre samordning och genom att arbeta tillsammans kan vi ta fler och längre steg i att få en bättre vattenkvalitet i Mälaren och tillrinnande vattendrag, säger Ingrid Hägermark.

Här är visionen för Mälarens vattenvårdsförbund

Mälarens vattenvårdsförbund ska:

  • vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande mellan medlemmarna.
  • stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027 genom en rad åtgärder och arbetsinsatser.
  • förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren tillsammans.
  • fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den.
  • vara en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta sektorsmyndigheter.
  • kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla.