Tips: slutseminarium för projektet ”DRIVA”

Den 22 juni är det dags för slutseminariet för projektet ”DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån”.

Det är WRS, SLU och Fyrisåns vattenförbund som har gjort provtagningar i Fyrisån och i dagvattenkulvertar som mynnar i ån i samband med regn. Beskrivning av pilotstudien:

”Målet med pilotstudien har varit att undersöka i vilken mån dagvatten från centrala Uppsala påverkar vattenkvaliteten i Fyrisån i samband med nederbörd och risken för att maximalt tillåtna halter av föroreningar (MAC-värden) överskrids. I studien har också förhållandet mellan partikelbundna och lösta föroreningar i dagvattnet undersökts, liksom hur halterna relaterar till turbiditet (grumlighet) och halter av suspenderat material. Även undersökningar av sedimenten har genomförts för att se i vilken utsträckning dagvattenföroreningar sedimenterar respektive transporteras vidare nedströms.”

Om slutseminariet för ”DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån”