Många effektiva åtgärder i Sagån tack vare LEVA-satsningen

Havs- och vattenmyndigheten har utvärderat satsningen på LEVA-projekt (Lokalt engagemang för vatten) och konstaterar bland annat att det har lett till att arbetet mot övergödning har växlat upp. – Det är tack vare LEVA-satsningen som vi kan få till så många och så effektiva åtgärder i området kring Sagån, berättar Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare inom Mälarens vattenvårdsförbund.

Viktor Kärvinge jobbar som åtgärdssamordnare inom förbundet.

Under 2018-2021 finansierar Havs- och vattenmyndigheten 20 pilotprojekt runt om i landet för att utveckla nya arbetsformer för vattenvården. Målet med satsningen, som går under namnet Lokalt engagemang för vatten LEVA, är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav.

– Vi på Mälarens vattenvårdsförbund driver ett LEVA-projekt i Sagåns och Mälarens avrinningsområde. Den stora utmaningen i Sagån är övergödning. Ett av våra huvudsakliga fokus är därför att skapa vattenfördröjande våtmarker som minskar risken för både översvämning och ytavrinning. Det här gör vi för att skydda värdefull jordbruksmark, berättar Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare inom förbundet.

Nu har Havs- och vattenmyndighetens publicerat en rapport där de har utvärderat LEVA-satsningen. De kommer bland annat fram till att arbetet i LEVA-områdena visar att åtgärder behöver planeras lokalt och ur ett avrinningsområdesperspektiv för att de ska placeras där de gör mest nytta.

– Tack vare vårt upplägg i Sagån med god lokal förankring och nära samarbete med entreprenörer har åtgärderna inom LEVA-projektet lett till stor miljönytta per krona, säger Viktor Kärvinge.

Läs mer

Om åtgärdssamordningen inom Mälarens vattenvårdsförbund

Om Havs- och vattenmyndighetens rapport