MER vill bidra till utvecklingen av dagvattenhantering

Under 2019 drev Mälaren en sjö för miljoner (MER) ett projekt med fokus på dagvattenhantering. Ett av de tydliga behov som kom fram i projektet var att medlemskommunerna upplever stora svårigheter att ställa de krav som behövs i planprocessen för att nå miljökvalitetsnormerna i mottagande recipient. Särskilt utmanande blir det i planområden där kommunen inte är markägare.

– Det saknas idag ett samlat grepp om dagvatten i lagstiftningen och det finns därmed inte heller någon specifik dagvattenlag. Dagvattenfrågan regleras istället av olika lagstiftningar som ibland har luckor, eller överlappar och ibland motverkar varandra. Vi inom MER vill vara med och bidra i dessa frågor och påverka utvecklingen. Därför bjuder vi in tjänstepersoner från våra medlemskommuner till en workshop den 5 maj där vi tillsammans ska komma fram till viktiga punkter kring frågor som rör detta. Efter workshopen kommer vi att sammanställa en skrivelse som vi, efter granskning av de medverkande tjänstepersonerna, kommer att skicka till de berörda politikerna, berättar Elin Ångman.

Inbjudan till workshopen har gått ut till berörda.

Stort behov av en förbättring av lagstiftningen kring dagvatten

Så här svarade deltagarna vid en konferens om dagvatten i januari 2019: