sandkrypare

Unik upptäckt med eDNA: Sandkrypare i Sagån

I Sagån har man gjort en ovanlig upptäckt; man har hittat spår av sandkrypare, en karpfisk som kan bli upp till 13 cm lång. Arten har aldrig tidigare påträffats i Sagån och inte heller i övriga Svealand.

– Det är så sensationellt att man nästan måste anta att man har tagit fel. Men labbet har trippelkollat och undertecknad som tog vattenproverna har sannolikt inte av misstag kunnat få med just sandkrypar-dna i proverna. För det är med eDNA-prover vi hittat fisken. Nu är förhoppningen att kunna verifiera DNA-fynden med att faktiskt hitta fisken i ån, berättar Viktor Kärvinge, som jobbar på Mälarens vattenvårdsförbund.

De tester som har genomförts gav träff på sandkrypare i vattnet uppströms vid Herrkvarn i Sevalla och uppströms vid Nykvarn.

Läs rapporten: eDNA detektion av fisk från vattenprover

Sagåns vattenråd arbetar praktiskt med åtgärder

Sagåns vattenråd har sedan 2018 arbetat praktiskt med åtgärder för att förbättra vattenmiljön för fisk och andra djur.

– Det vi har planerat just nu är bland annat att tröskla en damm med mer stenmaterial och sand. Detta gör vi för att skapa bättre framkomst för fisk vid lågvatten, en åtgärd som faktiskt ger goda livsmiljöer åt just en sådan fisk som sandkryparen, säger Viktor.

Inom Sagåns vattenråd arbetas det med många åtgärder för att restaurera och tillgängliggöra biotoper för till exempel olika fiskarter. Vattenrådet har åtgärdat flera vandringshinder och på så sätt bundit samman olika strömsträckor. Ett arbete med att skapa fosfordammar och våtmarker är också påbörjat och delvis genomfört.

Sagåns vattenråd på Facebook