Kampen mot vattenväxten sjögull – en fråga för EU?

Mälarens vattenvårdsförbund går nu samman med fem Länsstyrelser, fyra kommuner och ett annat vattenvårdsförbund för att bekämpa vattenväxten sjögull i Sverige. I dagarna har EU-kommissionen därför fått en ansökan till ett nytt LIFE-projekt. Projektet har en beräknad budget på drygt 54 miljoner kronor.

Sjögull (Nymphoides peltata) är en främmande flytbladsväxt med negativ påverkan på ekosystemet som breder ut sig i allt fler sjöar och vattendrag i Sverige. Sjögull innebär ett hinder för friluftslivet då det är svårt att ta sig fram med båt, kanoter och att simma genom bestånden. Växten, som introducerades som prydnadsväxt i svenska dammar i slutet av 1800- talet, har i dagsläget etablerat sig i cirka 19 vattensystem i Sverige från Mälaren ner till Skåne.

Växten sprider sig framförallt vegetativt men även med frö. Växtdelar som slits av när båtar och kanoter passerar genom bestånden flyter iväg och kan bilda nya bestånd nedströms. Sjögull bildar en tät matta av blad på vattenytan och skuggar därför ut andra arter och påverkar den biologiska mångfalden och ekosystemet negativt.

Projektet ” LIFE to Invaded Waters – An actionplan to control the invasive waterplant Nymphoides peltata ”, som nu ligger på EU-kommissionens bord, syftar till att ta fram en handlingsplan för övervakning, kontroll och bekämpning av sjögull, en handlingsplan som även kan tillämpas på andra liknande vattenväxter som utgör ett hot.

Projektets huvudinriktningar är:

  • att övervaka och göra riskbedömning av sjögullsbestånd inom ett målområde som omfattar 66500 hektar. Övervakning görs med hjälp av flygbilder och via båt.
  • att aktivt bekämpa sjögull med beprövade metoder, genom att täcka botten eller vattenytan och alternativt slåtter. Befintliga metoder kommer att utvecklas och helt nya metoder kommer att prövas.
  • Att sprida information är en viktig del i projektet. Det handlar om att väcka frågan och informera och engagera allmänheten och andra intressenter för att öka kunskapen om den främmande arten och hur den sprids. Spridning av projektets resultat kommer att ske lokalt, nationellt och internationellt inom EU.

EU-kommissionen ska nu ta ställning till inkomna LIFE ansökningar och besked om huruvida EU medfinansierar projektet förväntas komma under våren 2016. Om beskedet är positivt startar projektet i september 2016.

Medfinansiärer är:
Havs och Vattenmyndigheten, BillerudKorsnäs Frövi, Lindesbergs kommun, Medinge Säteri, Arbogaåns Vattenförbund, Dylta Bruk Förvaltnings AB.

 

För mer information, kontakta:
Ingrid Hägermark, sekreterare Mälarens vattenvårdsförbund, tfn 010-224 93 72