LIFE IP North Baltic , ny ansökan

Nu har vi beslutat oss för att gå in med ett nytt Concept Note inför nästa ansökningsperiod. Den feedback som vi fått på vår första ansökan, i kombination med det underlag som tagits fram och de kontaktnät som byggts upp skapar goda förutsättningar att bygga vidare på. Vi har gjort ett stort grundjobb som ger oss bra möjligheter att få medel i nästa utlysning. Personresurser finns på Mälarens vattenvårdsförbund inom Mälaren en sjö för miljoner (MER) samt på Vattenmyndigheten och ansökan ska vara inne den 1 oktober.

Bakgrund

I Norra Östersjöns vattendistrikt pågår redan flera vattenprojekt. Samtliga vattenprojekt syftar till att uppnå de mål som finns i åtgärdsprogrammen för vatten. Kommuner, länsstyrelser och föreningar lägger redan ner stort arbete på att vi ska få rent och bra vatten i distriktet, men ändå når vi inte ända fram. EU har kartlagt ett behov av att samordna miljöaktiviteter i större distrikt och har därför tagit fram det nya LIFE IP-programmet. I kortet betyder det att pågående projekt och aktiviteter med olika offentliga medel som stöd integreras till ett större projekt, ett LIFE IP, för att på ett målinriktat och samordnat sätt ge bättre förutsättningar att nå önskade miljömål.

Hösten 2014 skrevs en så kallad Concept Note, där det i stora drag skissades upp ett tänkbart LIFE IP projekt. EU tyckte om förslaget och vi blev det enda projektet i Sverige som blev inbjudna att lämna in en fullskalig ansökan. Den 17 april lämnades ansökan in till Bryssel. Projektet var formellt sett tillräckligt bra för att få finansiering, men rankningen var för låg för att pengarna skulle räcka till vårt projekt. Arbetet skedde inom ramen för Mälaren en sjö för miljoners (MER) finansiering.

 

För mer information se: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/projekt/life-ip-north-baltic/Pages/default.aspx