Full ansökan om LIFE IP North Baltic har nu anlänt till Bryssel!

Mälarens vattenvårdsförbund har tillsammans med Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt precis skickat in en ansökan för ”LIFE IP North Baltic”. Syftet är få bidrag från EU till miljöförbättrade åtgärder i våra vatten.

EU har sett ett behov av att samordna miljöaktiviteter i större regioner och har därför tagit fram det nya LIFE IP-programmet. I Norra Östersjöns vattendistrikt pågår redan flera vattenprojekt och samtliga projekt syftar till att uppnå de miljömål som anges i distriktets förvaltningsplan.

– Genom att samla pågående projekt och aktiviteter till ett större projekt, ett LIFE IP, kan vi på ett målinriktat och samordnat sätt lättare nå miljömålen, säger projektledare för ansökan David Liderfelt på Mälarens vattenvårdsförbund/Länsstyrelsen i Västmanland.

Målen är att implementera vattendirektivet, skapa förutsättningar för hållbart nyttjande av vatten, få ökad biologisk mångfald, skapa ett gemensamt arbetssätt som fungerar även efter att projektet är slut och att alla vatten ska ha god status. Specifika områden som delprojekten kommer att arbeta med är exempelvis; övergödning från jordbruket, fria vandringsvägar för fisk, klimatanpassning och kunskapsspridning.

– Vi ansöker om cirka 100 miljoner kronor, som sedan fördelas till de organisationer som är med. Går ansökan igenom kommer Havs- och vattenmyndigheten att bidra med cirka 45 miljoner kronor. Den totala budgeten för projektet ligger på cirka 220 miljoner kronor. Besked väntas i september om vi får pengarna. Om ansökan beviljas startar projektet 1 januari 2016 och pågår fram till sommaren 2023, fortsätter David Liderfelt.

Ansökan har initierats och tagits fram inom ramen för Mälarens vattenvårdsförbunds projekt Mälaren- en sjö för miljoner och bakom ansökan står bland annat länsstyrelser, kommuner, vattenvårdsförbund, VA-huvudmän, högskolor- och universitet och Havs- och vattenmyndigheten. Huvudman är Länsstyrelsen i Västmanland som också är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt.

För mer information, kontakta:
David Liderfelt, 010-224 94 13, david.liderfelt@lansstyrelsen.se
Ingrid Hägermark, 010-224 93 72, ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se