Seminarier och erfarenhetsutbyte

Det händer mycket med de olika vattenfrågorna. Ny lagstiftning och lagtolkningar, mer kunskap och goda exempel påverkar vägval och prioriteringar i kommunernas arbete. Erfarenhetsutbyte genom seminarier är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad. På den här sidan lägger vi länkar till dokumentationen från seminarierna som arrangeras inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner.

Konflikthantering

6 februari 2020, Webbinarium

Dagvattenhantering – lagstiftning, styrmedel och praktiska lösningar
29 januari 2019, Västerås

Kunskapsdag om vatten
26 oktober 2017, Stockholm

Kunskapsdag om små avlopp
29 november 2016, Knivsta

Vattnet –  begränsning eller möjlighet för din kommun
26 oktober 2016, Västerås

Vatten i samhällsplaneringen – ett seminarium om miljökvalitetsnormer
19 oktober 2016,  Västerås

Mälardalens långsiktiga vattenförsörjning
31 maj 2016, Stockholm

Ekosystemtjänster och resiliens – hur kan det användas i kommunernas vattenarbete?
26 april 2016, Eskilstuna

Inspirationsdag om vattenåtgärder i lantbruket – kommunernas roller och möjligheter
13 oktober 2015, Uppsala

 

Dokumentation från seminarier under första etappen av MER finns här för 2013 och här för 2014. Rubrikerna för dem är:

  • Kommunal vattenplanering
  • Seminariedag för politiker och chefer om kommunal vattenplanering
  • Planera för god vattenmiljö och hållbart lantbruk
  • Dagvatten – en utmaning för kommunernas vattenplanering
  • Vatten och avlopp – viktiga delar i vattenplaneringen
  • Kommunal åtgärdsplanering för att nå god vattenstatus
  • Åtgärder för att minska växtnäringsläckaget från lantbruket – bussresa
  • Levande åar och fiskrika stadsparker genom anläggande av fria vandringsvägar
  • Dagvatten – teknik och juridik
  • Miljögifter i akvatisk miljö