LIFE IP

Mälarens vattenvårdsförbund har initierat och medverkat i ansökan av ett svenskt LIFE IP (LIFE Integrated Project) med syfte att implementera åtgärdsprogrammet för vatten i Norra Östersjöns avrinningsområde.

Ett LIFE IP ska syfta till fullskalig implementering av en plan eller program som kommit till stånd som en följd av ett EU-direktiv, till exempel vattendirektivet. Det fullskaliga genomförandet ska leda till att andra fonder, både nationella och internationella, används för vattenarbetet.

Arbetet initierades 2014 av Mälarens vattenvårdsförbund eftersom målet och arbetssättet inom MER bedömdes sammanfalla med ett integrerat LIFE-projekt. Länsstyrelsen i Västmanlands län i egenskap av vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt är huvudsökande (koordinerande bidragsmottagare).

En projektide skickades in i oktober 2014 och i slutet på året kom inbjudan till en fullskalig ansökan. Under sommaren 2015 kom utvärderingen och besked om att projektet fått höga poäng men inte nått ända fram för att få finansiering. I augusti 2015 beslutade förbundet och Vattenmyndigheten för Norra Östersjön att en ny ansökan skulle skickas.

Projektet har beviljats under 2016 och startar 1 januari 2017.

Läs mer på LIFE IP Rich Waters hemsida