Projektutveckling

En hörnsten i MER är att stimulera tillkomsten av projekt. Som exempel arrangeras aktiviteter som stimulerar projektutveckling, fördelning av rena åtgärdspengar eller framtagande av ansökningshandlingar. Nedan följer en beskrivning av vilka projekt och ansökningar som MER deltar eller har deltagit i.

Projektutvecklingen i MER sker från och med 2017 inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Mälarens vattenvårdsförbund är ansvarigt för att genomföra aktiviteterna i delprojektet ”Complementary action development”. Aktiviteter kommer att genomföras tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanland och Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund.

Aktiviteter som kommer genomföras är:

  • Bygga relationer med parter i andra länder
  • Skapa och driva projektutvecklingsprocesser
  • Arrangera sk Brokerage events och Dragons nests
  • Websida med info om finansieringsmöjligheter och info om andra projekt

Syftet med delprojektet är att skapa nya projekt som tillsammans med LIFE IP Rich Waters bidrar till att genomföra åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med projektutveckling

Se här för mer info om LIFE IP Rich waters.

Program där MER har medverkat i arbeten med ansökningar:

SÅP och 1_12 anslaget
MER har ansökt om medel hos Havs- och vattenmyndigheten för olika projekt. Ansökningarna har resulterat i ekonomiskt stöd för utvecklingen av MER på totalt ca 1,1 miljoner kronor. Aktiviteter som genomförts med stöd av HaV är

• Framtagande av vattenprojektbank
• Ansökningarna av LIFE IP (North Baltic och Rich Waters).
• Utveckling av ett diskussionsforum för kommunala vattenarbetare
• Anläggande av fosfordammar
• Planering av genomförande av seminarier
• Kunskapsdag om enskilda avlopp

INTERREG
MER har medverkat i förarbetet till ansökan av SWAM (Storm WAter Management – methods and incentives for sustainable city planning) till Interreg Baltic Sea region. Upplands Väsby kommuner har varit sk Lead Partner. Projektet består av parter från Sverige, Finland, Estland, Lettland och Tyskland.

Ansökan beviljades inte medel. I juni 2016 har ett nytt Concept note skickas in utifrån feedback från projektsekretariatet. MER är med som partner även i den nya ansökan, under namnet SWAMP.

Tillväxtverket
Tillväxtverket har finansierat projektet BIK (Förstudie för Behovsmotiverade, Innovationsfrämjande och Klimateffektiva projekt med Östersjösamarbeten för Nya ERUF Östra Mellansverige), som har syftat till att förbereda samarbetsmöjligheter inom Östersjöregionen. Vatten har varit ett av flera teman.

Förstudien resulterade bland annat i förarbetena till SWAM (se under rubriken Interreg).

Vinnova
MER har ingått i nätverket till Svenskt vattens initiativ Vattenplattformen (se här för mer info). Syftet är att öka medverkan i EU´s forskningsprogram 2020. Vattenplattformen finansierat medverkan till EIP water´s träff om Horison 2020 i Bryssel 17 nov 2014.

Här finns en kort rapport från träffen.