Mälaren – en sjö för miljoner

Värdena knutna till Mälaren och dess tillrinnande vattendrag är avgörande för Mälarregionens utveckling. En säker dricksvattenförsörjning, livskraftiga bestånd av fisk samt miljöer som erbjuder rekreation och naturturism är exempel på värden som vi tillsammans behöver värna om.

I och med införandet av vattendirektivet har kommunerna fått ett utökat ansvar för vattnet. I all tillsyn och planering ska hänsyn till miljökvalitetsnormerna tas. Utmaningarna om en bättre vattenkvalitet och säkrare dricksvattenförsörjning ska mötas samtidigt som befolkningen växer kraftigt i regionen. Istället för att minska negativ påverkan riskerar vi därmed istället att öka den.

För att underlätta och stötta det komplexa arbetet med vattenfrågor har Mälarens vattenvårdsförbund initierat det åtgärdsinriktade projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER). Projektet, som riktar sig till kommuner i Mälarens avrinningsområde, startades 2013 med en första etapp som sträckte sig över två år. Den andra etappen har pågått sedan 2015 och löper till och med 2021. Därefter kommer MER att bli en del av den ordinarie verksamheten i Mälarens vattenvårdsförbund.

Exempel på aktiviteter som genomförs i MER:

  • Seminarier kring aktuella vattenteman
  • Stimulerar tillkomsten av projekt genom att möjliggöra nätverk, stötta projektutveckling och söka finansiering av projekt.
  • Diskussionsforum för vattenfrågor

Filmen beskriver kortfattat vad MER är: