Genomförda programansökningar

Här är några exempel på där MER har varit aktiva i ansökningar till olika program.

SÅP och 1_12 anslaget

MER har ansökt om medel hos Havs- och vattenmyndigheten för olika projekt. Ansökningarna har resulterat i ekonomiskt stöd för utvecklingen av MER på totalt cirka 1,1 miljoner kronor. Aktiviteter som genomförts med stöd av HaV är:

  • Framtagande av vattenprojektbank
  • Ansökningarna av LIFE IP (North Baltic och Rich Waters).
  • Utveckling av ett diskussionsforum för kommunala vattenarbetare
  • Anläggande av fosfordammar
  • Planering av genomförande av seminarier
  • Kunskapsdag om enskilda avlopp

INTERREG

MER har medverkat i förarbetet till ansökan av SWAM (Storm WAter Management – methods and incentives for sustainable city planning) till Interreg Baltic Sea region. Upplands Väsby kommuner har varit sk Lead Partner. Projektet består av parter från Sverige, Finland, Estland, Lettland och Tyskland.

Ansökan beviljades inte medel. I juni 2016 har ett nytt Concept note skickas in utifrån feedback från projektsekretariatet. MER är med som partner även i den nya ansökan, under namnet SWAMP.

Tillväxtverket

Tillväxtverket har finansierat projektet BIK (Förstudie för Behovsmotiverade, Innovationsfrämjande och Klimateffektiva projekt med Östersjösamarbeten för Nya ERUF Östra Mellansverige), som har syftat till att förbereda samarbetsmöjligheter inom Östersjöregionen. Vatten har varit ett av flera teman.

Förstudien resulterade bland annat i förarbetena till SWAM (se under rubriken Interreg).

Vinnova

MER har ingått i nätverket till Svenskt vattens initiativ Vattenplattformen (Läs mer på Svenskt vattens webbplats för mer information). Syftet är att öka medverkan i EU´s forskningsprogram 2020. Vattenplattformen finansierat medverkan till EIP water´s träff om Horison 2020 i Bryssel 17 nov 2014.