Projektbank över åtgärder mot näringsläckage och vandringshinder för fisk

Nu har arbetet med att sätta samman en vattenprojektbank påbörjats! Banken kommer att vara en sammanställning av åtgärdsprojekt som inte genomförts men som riktar sig mot att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. Den kommer att vara tillgänglig för samtliga kommuner som är med och finansierar Mälaren – en sjö för miljoner. Det sammanställda materialet är tänkt att fungera som en hjälp i arbetet att ta fram underlag till ansökningar om extern finansiering inom exempelvis LIFE, Regionala fonden eller Horisont 2020. Geografiskt omfattar sammanställningen de kommuner som medverkar i Mälaren – en sjö för miljoner.

Arbetet är en del av ambitionen inom Mälaren- en sjö för miljoner att ta fram en vattenprojektbank med åtgärder för att nå en god ekologisk status. Projekt som kommer att inkluderas är åtgärder för minskat växtnäringsläckaget från lantbruket, som fosfordammar, våtmarker, kalkfilterlösningar eller strukturkalkning. Exempel på underlag till dessa kan vara ej beviljade LOVA-ansökningar, rådgivningar inom Greppa näringen samt länsstyrelsernas olika typer av uppsökande verksamhet. För arbetet med fria vandringsvägar kommer fokus ligga på dammar som behöver åtgärdas för att vattendrag ska kunna nå god status.

Utifrån materialet kommer det att finnas möjlighet att skapa kartor med GIS-skikt för att på så vis lättare kunna prioriteras utifrån Vattenmyndighetens lokala åtgärdsunderlag. Förteckningen kommer även att beskriva förutsättningarna för den fortsatta processen med åtgärderna.

Bakgrund

I Sverige har arbetet med att förbättra vattenmiljön och motverka miljöproblem drivits länge. Arbetet har dels skett på lokal nivå och dels storskaligt, reglerat av myndigheter. Exemplen på pågående åtgärdsarbeten är många och inkluderar kalkning av försurade vatten, informationsinsatser mot jordbrukare, återställning av vattenmiljöer, skapande av fiskpassager och mycket, mycket mer.

Behovet av en gemensam databank aktualiserades i och med genomförandet av ramdirektivet för vatten. Dels för att få en samlad helhetsbild över åtgärder och dels för att kunna planera nya åtgärder. Vattenmyndigheterna tog därför fram ett verktyg för åtgärdsplanering i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Nu vill vi bygga ut denna databank till att omfatta även planerade åtgärdsarbeten inom Mälaren-en sjö för miljoner och samtidigt sammanställa en lista över dessa.

Fördelarna med ett register över åtgärderna är flera:

  • Det blir enkelt överskådligt.
  • Vi kan för myndigheter och allmänhet visa allt arbete som bedrivs men ännu inte lett till åtgärder.
  • Vattenprojektbanken kan utgöra ett stöd i den regionala och lokala åtgärdsplaneringen.