Sammanställning av miljögiftsundersökningar i Mälaren

Hur går det i projektet?

Projektet ”Sammanställning av miljögiftsstudier i Mälaren” har varit igång sedan i april nu. Kommuner och länsstyrelser samt myndigheter och andra verksamheter som arbetar för vattenförvaltningen i Mälaren har hört av sig och lämnat värdefullt material i form av rapporter och data från provtagningar. Det är vi mycket tacksamma för! Ju mer material, desto bättre överblick.

Ett ”ämne för ämne” upplägg av materialet har valts för redovisningen. För varje miljögift planeras en kort beskrivning av ämnet och en sammanfattning av situationen i Mälaren för det ämnet. Med hjälp av kartor är förhoppningen att halter kan jämföras på ett enkelt sätt av läsaren. Förutom vattenprovtagningar (bl.a. från miljöövervakningar och recipientkontroller) kommer även sedimentprovtagningar (bl.a. från det planerade Mälarprojektet) och provtagningar från fisk kunna redovisas. Hänvisning till de studier som använts som underlag kommer att finnas som en referenslista för den som vill fördjupa sig.
Vi återkommer i augusti!

Bakgrund
Vilka miljögiftsstudier har egentligen gjorts i Mälaren och vilka ämnen har undersökts? Det är frågan som projektet ”Sammanställning av miljögiftsstudier i Mälaren” ska besvara. Syftet är att få en uppdaterad sammanställning av vilka studier som finns gjorda i Mälaren och vilka ämnen som undersökts under den senaste tioårsperioden.

Resultatet av sammanställningen kommer att presenteras i en rapport samt vid det seminarium om miljögifter som förbundet anordnar tillsammans med Svealands kustvattenvårdsförbund m fl 5 november 2014.

För att genomföra sammanställningen har förbundet projektanställt en person (John Lindgren) under fyra månader (april – augusti 2014), se kontaktuppgifter under Kontakter.