Seminarier och erfarenhetsutbyte

Det händer mycket med de olika vattenfrågorna. Ny lagstiftning och lagtolkningar, mer kunskap och goda exempel påverkar vägval och prioriteringar i kommunernas arbete. Erfarenhetsutbyte genom seminarier är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad. På den här sidan lägger vi länkar till dokumentationen från seminarierna som arrangeras inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner.

Inspirationsdag om vattenåtgärder i lantbruket – kommunernas roller och möjligheter
13 oktober 2015
Jällgymnasiet, Uppsala

Ekosystemtjänster och resiliens – hur kan det användas i kommunernas vattenarbete?
26 april 2016
ReTuna återbruksgalleria, Eskilstuna

Mälardalens långsiktiga vattenförsörjning
31 maj 2016
Garnisonen, Stockholm

Dokumentation från seminarier under första etappen av MER finns här för 2013 och här för 2014. Rubrikerna för dem är:

  • Kommunal vattenplanering
  • Seminariedag för politiker och chefer om kommunal vattenplanering
  • Planera för god vattenmiljö och hållbart lantbruk
  • Dagvatten – en utmaning för kommunernas vattenplanering
  • Vatten och avlopp – viktiga delar i vattenplaneringen
  • Kommunal åtgärdsplanering för att nå god vattenstatus
  • Åtgärder för att minska växtnäringsläckaget från lantbruket – bussresa
  • Levande åar och fiskrika stadsparker genom anläggande av fria vandringsvägar
  • Dagvatten – teknik och juridik
  • Miljögifter i akvatisk miljö