Kategoriarkiv: Aktuellt

Protokoll från årsstämman 2019 i MVVF

Årsstämman i maj blev lyckad, med fint väder, många intressanta programpunkter och seminarier och aktiva deltagare. Här på bilden ser du hur vi inspekterar den nya båten för Mälarprovtagningen på eftermiddagen. Nu finns protokollet från årsmötet utlagt på vår hemsida tillsammans med bilagor och de presentationer som visades från SLU om Mälarprovtagningen 2018 samt SMHI…

Läs mer

Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2019

Den 17 maj 2019 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Ultuna i Uppsala. Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna, därefter information om pågående verksamhet och workshop om framtidsprojekt inom Mälarens vattenvårdsförbund. På eftermiddagen får vi en demonstration av hur vattenprovtagningen går till vid båten i Fyrisån invid Ultuna, samt visning av labbet där vattenproverna från Mälarprovtagningen…

Läs mer

Den första vetenskapliga översikten av mikroplaster i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är nu klar.

– Resultatet ger en bild av hur det ser ut i sjöarna. De högsta halterna uppmättes vid tillflöden, som Svartån i Hjälmaren och Munksjön vid Vättern. Ett nästa steg är att spåra källorna, säger Anna Rotander, forskare vid Örebro universitet som lett studien.

Mätningarna visar också att Stockholms innerstad hade högre halter av mikroplaster än ute på Mälaren.

– Det som är positivt med resultaten från den här undersökningen är att koncentrationerna i Mälaren inte är så höga som vi befarade. Det innebär att vi fortfarande har goda möjligheter att slippa större förorening av mikroplaster i Mälaren, om vi vidtar åtgärder för att minimera tillförseln redan nu, säger Ingrid Hägermark på Mälarens vattenvårdsförbund.

Mätningar är gjorda i tillflöden, längst ut i sjöarna och i utloppen. Anna Rotander är försiktig i sina slutsatser utifrån mätresultaten:
– Vi skulle behöva göra många fler mätningar för att kunna ge statistiskt säkra resultat, säger hon. Ett skäl är att de uppmätta halterna är låga, särskilt ute på sjöarna. Ett annat skäl är att mängden mikroplaster vid en mätpunkt är beroende av många faktorer, som årstider, väder, sommarturismen och sjöarnas ekosystem.

Mätningarna gjordes under försommaren 2017 med en speciell pump, en teknik som skulle kunna bli en standard för miljöövervakning av mikroplaster i insjöar. Någon sådan finns inte idag.

– Förekomsten av mikroplaster i de stora sjöarna är bekymmersamt. Sjöarna är unika ekosystem och en livsviktig naturresurs som förser miljontals människor med dricksvatten, säger Måns Lindell, projektledare vid Länsstyrelsen i Jönköping.
– Idag filtreras dricksvatten med finare filter än det som använts i denna studie så konsumenterna behöver inte vara oroliga, säger han.

Läs hela nyhetsinslaget på Örebro Universitets hemsida.

Ladda ner rapporten om mikroplaster i stora sjöarna, Mälarens vattenvårdsförbund 2019

För mer information, kontakta:
Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se, 010-224 93 72

Sjöfåglar i Mälaren 2018 – rapport från inventeringen klar

Sammanlagt inräknades 7 857 fåglar av 31 arter exklusive storskarv. Storskarv inventerade separat 2017. De inräknade antalen för skrattmås och fisktärna var de högsta sedan inventeringen startade. Även grågås noterades för ett rekordantal. Sämre gick det speciellt för strandskata och silltrut som tappade cirka en tredje del av sina antal från föregående år. En annan…

Läs mer

Stort intresse kring dagvattenhantering

Seminariet om dagvatten som Mälaren – en sjö för miljoner och Vattenmyndigheten arrangerade den 29 januari lockade 250 deltagare från 42 kommuner. Några av de frågeställningar som togs upp var att vad kommer det innebära nu när vattendirektivet införs fullt ut i svensk lag och vilket stöd behöver du i din dagvattenplanering?            Under dagen diskuterades…

Läs mer

Fortsatt höga halter av miljögiftet TBT

Halterna av miljögifter i Mälarens bottnar har minskat. Men sjön är fortfarande långt från att nå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Det visar en stor undersökning som gjorts inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters, som koordineras av länsstyrelsen i Västmanland. Det är framför allt ett ämne som drar ner vattenkvaliteten, nämligen tributyltenn (TBT)…

Läs mer

Seminarium om dagvattenhantering den 29 januari i Västerås

Vad säger lagstiftningen om dagvattenhantering? Hur fungerar det i praktiken på kommunerna? Vilka lagkrav och styrmedel finns och vilka behövs? Den 29 januari 2019 får ni svar på dessa frågor. Under dagen får ni höra kommuner berätta om hur de i praktiken hanterar dagvattenfrågan från översiktsplan och detaljplan till byggande och drift. Vattenmyndigheten och Boverket…

Läs mer

Vill du hjälpa oss på väg bort från övergödning? Sök jobbet hos oss!

Efter nyår påbörjar vi ett roligt jobb med att få till konkreta åtgärder mot övergödning i och runt Sagån. Du som samordnar åtgärderna kommer att få arbeta under stor frihet och eget ansvar, samtidigt som du också kommer att ingå i vårt team i Mälarens vattenvårdsförbund och få stöd när det behövs. Ett nära samarbete med Sagåns vattenråd ingår….

Läs mer

Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav. Satsningen är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Den är en del…

Läs mer