Kategoriarkiv: Aktuellt

Sjöfåglar i Mälaren 2018 – rapport från inventeringen klar

Sammanlagt inräknades 7 857 fåglar av 31 arter exklusive storskarv. Storskarv inventerade separat 2017. De inräknade antalen för skrattmås och fisktärna var de högsta sedan inventeringen startade. Även grågås noterades för ett rekordantal. Sämre gick det speciellt för strandskata och silltrut som tappade cirka en tredje del av sina antal från föregående år. En annan…

Läs mer

Stort intresse kring dagvattenhantering

Seminariet om dagvatten som Mälaren – en sjö för miljoner och Vattenmyndigheten arrangerade den 29 januari lockade 250 deltagare från 42 kommuner. Några av de frågeställningar som togs upp var att vad kommer det innebära nu när vattendirektivet införs fullt ut i svensk lag och vilket stöd behöver du i din dagvattenplanering?            Under dagen diskuterades…

Läs mer

Fortsatt höga halter av miljögiftet TBT

Halterna av miljögifter i Mälarens bottnar har minskat. Men sjön är fortfarande långt från att nå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Det visar en stor undersökning som gjorts inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters, som koordineras av länsstyrelsen i Västmanland. Det är framför allt ett ämne som drar ner vattenkvaliteten, nämligen tributyltenn (TBT)…

Läs mer

Seminarium om dagvattenhantering den 29 januari i Västerås

Vad säger lagstiftningen om dagvattenhantering? Hur fungerar det i praktiken på kommunerna? Vilka lagkrav och styrmedel finns och vilka behövs? Den 29 januari 2019 får ni svar på dessa frågor. Under dagen får ni höra kommuner berätta om hur de i praktiken hanterar dagvattenfrågan från översiktsplan och detaljplan till byggande och drift. Vattenmyndigheten och Boverket…

Läs mer

Vill du hjälpa oss på väg bort från övergödning? Sök jobbet hos oss!

Efter nyår påbörjar vi ett roligt jobb med att få till konkreta åtgärder mot övergödning i och runt Sagån. Du som samordnar åtgärderna kommer att få arbeta under stor frihet och eget ansvar, samtidigt som du också kommer att ingå i vårt team i Mälarens vattenvårdsförbund och få stöd när det behövs. Ett nära samarbete med Sagåns vattenråd ingår….

Läs mer

Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav. Satsningen är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Den är en del…

Läs mer

Välkommen till Mälarseminarium 2018

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2018 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att vi ska uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning och miljöövervakning på temat Mälaren! Tid: 2018-10-25…

Läs mer

Årsstämman 2018

Nu finns protokoll och alla handlingar från årsstämman 2018 att hämta hem under Publikationer / Protokoll – årsstämma på hemsidan. Stämman blev välbesökt och vi hade en strålande dag ute i Ängsö naturreservat med stämma samt efterföljande information från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) om vårt forskningssamarbete som påbörjades vid årsskiftet. Efter lunchen fick stämmodeltagarna fundera fritt i grupper…

Läs mer

Nu startar forskningssamarbete om Mälaren

Mälarens vattenvårdsförbund och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har ingått en överenskommelse om att samarbeta kring forskning och utveckling av miljöövervakningen i Mälaren och dess avrinningsområde. – Samarbetet innebär att vi kan förbättra våra metoder för övervakning av sjön och kartläggningen av Mälarens ekosystem. Vi kommer också att utveckla utbytet mellan forskning och samhällsintressen kring Mälaren för…

Läs mer